English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV017
NázevMarketing 1
Course nameMarketing 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantVladimír Chalupský

Obsahové informace

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketingu je objasnění důležitých pojmů a postupů z marketingové teorie a praxe, spojených s přípravou a tvorbou marketingové strategie firmy (např. analýza postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, umístěním a pozicionováním, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.)

Harmonogram přednášky

 • 1. Zařazení marketingu do kontextu manažerských aktivit podnikového vedení
 • 2. Obecné podmínky efektivního uplatnění marketingu
 • 3. Segmentace zákazníků
 • 4. Nástroje marketingového řízení - marketingový mix - produkt a produktová politika
 • 5. Nástroje marketingového řízení - cena a cenová politika
 • 6. Nástroje marketingového řízení - distribuce a distribuční politika
 • 7. Nástroje marketingového řízení - komunikace a komunikační politika
 • 8. Marketingový výzkum
 • 9. Marketingová strategie
 • 10. Soudobé trendy v marketingu - marketing v prostředí e-commerce
 • 11. Soudobé trendy v marketingu - možnosti využití sociálních sítí
 • 12. Soudobé trendy v marketingu - marketing ve službách
 • 13. Zápočet
Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

ZAMAZALOVÁ, Marcela: Marketing, Praha: C.H.Beck, 2004
MALLYA, Thadeus: Základy strategického řízení a rozhodování, Praha: Grada Publishing, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KOTLER, Philip: Marketing management - 14. vydání, Praha: Grada Publishing, 2013