English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV014
NázevProjekt – Projektové řízení staveb 1
Course nameProject – Project Management of Building Constructions 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantMartin Nový

Obsahové informace

Studenti uplatní obecné znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení na konkrétní stavební zakázce. Využívají síťovou analýzu pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Zpracují plán organizace výstavby. Sestaví výstupy v programu Microsoft Project. Osvojí si konkrétní postupy a metody v přípravě a realizaci staveb na straně investora.
Předmět je zaměřen na zpracování dokumentů pro řízení projektu výstavby konkrétního stavebního celku investorem. Obsahuje tvorbu vývojových diagramů průběhu projektu, strukturní plány, organigramy, funkční diagramy, plány výkonů, přehledné a koordinační časové plány ve formě síťových grafů a Ganttových diagramů, plány nákladů, plány nasazení věcných, personálních a finančních zdrojů, dále zpracování plánu organizace výstavby jako součásti projektové dokumentace pro stavební řízení tohoto stavebního celku, návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení a návrhu na vydání kolaudačního souhlasu. Pro zpracování se používá program Microsoft Project.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání projektu a vymezení potřebných podkladů pro zpracování projektu
 • 2. Hrubá fáze definování
 • 3. Mandátní smlouva
 • 4. Strukturní plán průběhu projektu výstavby
 • 5. Microsoft Project
 • 6. Plán nákladů
 • 7.-8. Časové plány průběhu projektu výstavby
 • 9. Hrubá fáze plánování
 • 10.-11. Plán organizace výstavby
 • 12. Hrubá fáze provádění
 • 13. Prezentace a obhajoba projektu. Odevzdání projektu
Zvládnuté základy projektového řízení, fázování projektů spojených s výstavbou, obsah a metody plánování a realizace staveb užívané na investorské straně, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy. Znalost práce s počítačem.

Základní literatura předmětu

NOVÁKOVÁ, Jana a WALDHANS, Miloš: Projekt - Projektové řízení staveb, Brno: FAST VUT v Brně, studijní opora, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

LEVY, Sidney, M.: Project management in construction, New York: McGraw-Hill, 2002
MÜLLER, V.: Projektové řízení, Praha: Společnost pro projektové řízení, 2000
MATĚJKA, Vladimír: Management projektů spojených s výstavbou, Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2001
NĚMEC, Vladimír: Projektový management, Grada Publishing, Praha, 2002
JARSKÝ, Čeněk: Příprava a realizace staveb, Brno: CERM, 2003
DOLANSKÝ, Václav, MĚKOTA, Vladimír a NĚMEC, Vladimír: Projektový management, Grada Publishing, Praha, 1996
KUBÁLEK, Tomáš a KUBÁLKOVÁ, Markéta: Řízení projektů v Microsoft Project 2010, Brno: Computer Press, 2010
Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení staveb, CONTEC, Kralupy nad Vltavou, 2000
FRKOVÁ, Jana a TOMÁNKOVÁ, Jaroslava: Ekonomika stavebního díla 42 – Projekt z přípravy a řízení staveb, Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000