English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV013
NázevProjekt – Stavební podnik 1
Course nameProject – Building Enterprise 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Studenti sestaví podnikatelský záměr stavebního dodavatelského podniku. Studenti si podnik sami navrhnou. Činnost podniku je orientována na stavební práce prováděné na stavebním objektu, který sami navrhovali v předchozím studiu v projektu zaměřeném na pozemní stavitelství. Podstatnou částí projektu je sestavení ceny stavebního objektu a vybrané subdodávky. Povinné je využití aktuálního software pro rozpočtování a kalkulace. Cenu stavebních prací musí studenti nastavit tak, aby odpovídala financování podniku a marketingu v dané oblasti. Úspěšnost nebo neúspěšnost podnikatelského záměru je prokazována nákladovým kontrolingem. Výsledkem projektu je také ověření schopností a dovedností práce v týmu. Týmy sestávají zpravidla ze tří studentů.
Zpracování rozpočtu stavebního objektu navrženého v rámci předmětu Projekt – Pozemní stavitelství. Sestavení celkových nákladů stavby a zpracování souhrnného rozpočtu. Využití programového vybavení pro rozpočtování a oceňování stavebních prací. Osvojení základních dovedností v oblasti rozpočtování a oceňování stavebních děl. Vypracování vybraných technických a ekonomických podkladů a dokumentace pro realizaci stavebního díla.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do projektu
 • 2. Stavební objekt - výkaz výměr podle projektové dokumentace
 • 3. Stavební objekt - rozpočet s využitím software a směrné databáze cen
 • 4. Stavební subdodávka - výkaz výměr vybraných stavebních prací pro stavební podnik
 • 5. Stavební podnik - struktura, stavební činnost - vybrané stavební práce, pracovníci, majetek
 • 6. Stavební podnik - financování, účetní výkazy
 • 7. Stavební podnik - marketing vybraných stavebních prací a mezd
 • 8. Stavební subdodávka - individuální kalkulace cen stavebních prací podle financí a marketingu
 • 9. Stavební subdodávka - výrobní kalkulace
 • 10. Stavební podnik - kontroling nákladů
 • 11. Kompletace jednotlivých částí projektu
 • 12. Kompletace projektu a příprava prezentace
 • 13. Klasifikovaný zápočet
Znalost problematiky cenové tvorby a kalkulací nákladů ve stavebnictví. Orientace v třídění a klasifikacích produkce ve stavebnictví. Požadují se uživatelské dovednosti při práci s oceňovacími podklady a se softwarem pro rozpočtování a kalkulace ve výstavbě.

Základní literatura předmětu

ÚRS Praha, a.s.: Základy rozpočtování a oceňování stavebních prací, ÚRS Praha, a.s., 2000
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, VYSLOUŽIL Radim: Ceny ve stavebnictví II. Vzorový rozpočet, VUT FAST, 1999
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, STÁVKOVÁ, Laura: Ceny ve stavebnictví II. Vzorový rozpočet. Příloha – výkresová část., VUT FAST, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, PUCHÝŘ, Bohumil, BOČKOVÁ, Kateřina: Costing and pricing in civil engineering, VUT FAST, CERM, s.r.o, 2002
MARKOVÁ, Leonora a kol.: Principles of economy of building firm, CERM, s. r. o, 2002
KRÁL, Bohumil a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2002