English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV012
NázevVeřejné stavební investice 1
Course namePublic Structural Investments 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Samostatné zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a užitků projektu financovaného z veřejných zdrojů. Schopnost základní orientace v problematice zadávání veřejných zakázek.
Předmět se zabývá problematikou efektivnosti veřejných stavebních projektů. Těžištěm kursu je metodický návrh pro zpracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a užitků a dalších dokumentů (SWOT analýzy a logického rámce). Problematika národních i mezinárodních finančních zdrojů (především strukturální fondy EU). Veřejné zakázky, zadávací řízení a výběr nejvýhodnější nabídky. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Harmonogram přednášky

 • 1. Veřejný a soukromý sektor (Paretovo optimum, efektivnost)
 • 2. Tvorba cen veřejných a soukromých statků, externality
 • 3. Nákladově výstupové metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů
 • 4. Regionální politika, principy a nástroje
 • 5. Finanční zdroje pro veřejné investování (národní, mezinárodní)
 • 6. SWOT analýza, Logický rámec
 • 7. Studie proveditelnosti veřejných stavebních projektů
 • 8. Analýza nákladů a užitků veřejných stavebních projektů
 • 9. Výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C)
 • 10. Náklady projektu z pohledu dotačních zdrojů
 • 11. Veřejné zakázky (pojmy, výběrová řízení) – zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • 12. Hodnocení nabídek veřejných zakázek (ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena)
 • 13. Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Harmonogram cvičení

 • 1. Posouzení finanční efektivnosti projektů.
 • 2. SWOT analýza. Případová studie.
 • 3. Analýza problémů a řešení.
 • 4. Logický rámec – případová studie. Stanovení vazebních hypotéz. Zadání projektu.
 • 5. Individuální práce na projektu – Logický rámec.
 • 6. Prezentace výsledků.
 • 7. Nákladové metody hodnocení projektu - Případová studie.
 • 8. CBA analýza. Finanční efektivnost projektu. Individuální práce.
 • 9. CBA analýza. Ekonomická efektivnost projektu. Individuální práce.
 • 10. – 11. CBA analýza. Analýza citlivosti. Individuální práce.
 • 12. Prezentace výsledků.
 • 13. Zápočet.
Znalosti při zpracování podnikatelských záměrů v soukromém sektoru.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, , 2016
OCHRANA, František; PAVEL, Jan; VÍTEK, Leoš a kolektiv: Veřejný sektor a veřejné finance - Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit, GRADA Publishing, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KORYTÁROVÁ, Jana, FRIDRICH Jaroslav a PUCHÝŘ Bohumil: Ekonomika investic, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002
JACSON, Peter McLeod and BROWN, Charles Victor: Public sector economics, Michigan university: Blackwell, 1992