English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV010
NázevFinancování stavební zakázky
Course nameFinancing of Construction Order

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantEva Vítková

Obsahové informace

Studenti získají znalosti o struktuře majetku a zdrojích jeho financování ve stavebním podniku.
Studenti se zorientují ve zdrojích financování stavebních zakázek.
Studenti se seznámí se základními pravidly zadávání veřejných zakázek.
Studenti si osvojí principy finančního řízení stavebních zakázek.
Studenti získají přehled o přístupech k ekonomickému hodnocení stavebních zakázek.
Finanční zdroje stavebního podniku, zdroje vlastní a cizí, zdroje krátkodobé a dlouhodobé. Majetek podniku, řízení jednotlivých složek majetku a krytí majetku z různých zdrojů. Stavební zakázka, její vymezení. Rozpočet. Sledování nákladů na zakázku, průběh stavební zakázky z pohledu technologického a finančního. Zajištění finančních zdrojů na finanční zakázku. Finanční plán zakázky. Cash-flow podniku a cash-flow stavební zakázky. Srovnání plánovaného a skutečného stavu stavební zakázky z pohledu finančního. Vyhodnocení rozdílů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky financování. Vymezení kategorií "majetek a zdroje krytí". Struktura majetku a zdrojů krytí. Vazby mezi objemem majetku a zdrojovým zajištěním majetku.
 • 2. Řízení jednotlivých druhů majetku ve vazbě na jejich zdrojovou náročnost.
 • 3. Stavební zakázka, její vymezení. Stanovení finanční náročnosti zakázky ve vazbě na rozpočet. Obecné zásady sledování nákladů na zakázku, přiřazování režijních nákladů jednotlivým zakázkám.
 • 4.-5. Vnitropodnikové směrnice sledují problematiku financování stavební zakázky. Evidenční zajištění.
 • 6.-7. Vlastní a cizí zdroje, ze kterých lze financovat stavební zakázku (hosp. výsledek běžného a minulého období, zálohy, leasing, dotace). Porovnání jednotlivých zdrojů z hlediska ekonomické výhodnosti a jejich zajištění.
 • 8. Finanční plán zakázky.
 • 9. Sledování průběhu stavební zakázky z pohledu technologického a finanční náročnosti.
 • 10. Cash-flow podniku a cash-flow stavební zakázky-plánovaný a skutečný. Řízení peněžních toků na zakázce, různé způsoby fakturace stavebních prací. Subdodávky z pohledu finančního.
 • 11.-12. Srovnání plánovaného a skutečného stavu stavební zakázky z pohledu finančního.
 • 13. Vyhodnocení stavební zakázky. Vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi finančním plánem zakázky a skutečností. Odpovědnost za rozdíly. Motivace při řízení zakázky.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní hodina, představení hlavních témat.
 • 2. Kalkulace jednotkové ceny stavební práce.
 • 3. Rozpočet stavebního objektu.
 • 4. Finanční zajištění pořízení dlouhodobého majetku.
 • 5. Zadání individuální seminární práce.
 • 6. Sestavení časového harmonogramu.
 • 7. Návrh finančního plánu - předpoklad.
 • 8. Návrh finančního plánu - skutečnost.
 • 9. Kalkulace finanční úspory.
 • 10. Analýza plateb - varianta 1.
 • 11. Analýza plateb - varianta 2.
 • 12. Prezentace seminárních prací.
 • 13. Zápočet.
Orientace v oblasti podnikového financování a ekonomiky stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

VALACH, Josef: Finanční řízení podniku, Ekopress, 1999
KRÁL, Bohumil a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2010
MĚKOTA, Vladimír a NĚMEC, Vladimír: Projektové řízení, Grada Publishing, 1996
BRANDON, Charles a DRTINA, Ralph: Management Accounting Strategy and Control, The McGraw Hill Companies, Inc., 1997
GARRISON, Ray a NORREN, Eric a BREWER, Peter: Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, 2011