English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV008
NázevProjektové řízení staveb 1
Course nameProject Management of Building Constructions 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantMartin Nový

Obsahové informace

Studenti získají obecné znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení. Osvojí si konkrétní postupy a metody v projektovém řízení staveb. Využívají síťovou analýzu pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Zvládají problematiku rizik ve výstavbě. Seznámí se s programem Microsoft Project. Vše tvoří znalostní základ pro realizaci projektů na straně investorské.
V předmětu se studenti seznámí s historií a současností projektového řízení. Pozornost je dále zaměřena na projekty spojené s výstavbou. Životní cyklus projektu je členěn na jednotlivé fáze, které se zajišťují po stránce organizační a plánuje se jejich průběh. Probírají se techniky plánování se zaměřením na využití síťové analýzy pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Součástí výuky je i zvládnutí problematiky rizik ve výstavbě. Studenti se seznámí s programem Microsoft Project.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do projektového řízení - současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy
 • 2. Projekt výstavby, stavba jako předmět projektu výstavby, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa
 • 3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, dokumentace, řízení projektů, studie proveditelnosti
 • 4. Vyhodnocení návrhu projektu, plánování, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla
 • 5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, způsoby výstavby, perzonální zajištění, manager projektu
 • 6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby
 • 7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů, výstupy plánování zdrojů, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování
 • 8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací
 • 9. Vztahy mezi účastníky investičního projektu, smlouva o dílo, mandátní smlouva
 • 10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, riziko ve výstavbě, řízení rizik projektu
 • 11. Modely řízení výstavby, software Microsoft Project
 • 12. Projektový kontroling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting a kontroling nákladů
 • 13. Informace pro výstavbu a stavebnictví, závěr přednášek

Harmonogram cvičení

 • 1. Program výuky, instrukce a pokyny, výklad a praktické příklady - modelování průběhu projektu, metody a příklady užití síťové analýzy
 • 2. Příklady výpočtu síťového grafu, rezervy a jejich využití
 • 3. Průběh projektu výstavby, zpracování vývojového diagramu průběhu projektu výstavby, korekce síťového grafu
 • 4. 1. zadání - definování projektu metodou logického rámce, zpracování problémové analýzy
 • 5. Pokračování práce na 1. zadání, zpracování cílové analýzy a vlastního logického rámce
 • 6. Veřejná prezentace definování projektu metodou logického rámce po jednotlivých skupinách
 • 7. 2. zadání - zpracování strukturního plánu konkrétní stavby
 • 8. Pokračování práce na 2. zadání
 • 9. 3. zadání - zpracování organigramu a funkčního diagramu konkrétní stavby
 • 10. Korekce 3. zadání, zápočtový test
 • 11. 4. zadání - zpracování a analýza přehledného časového plánu konkrétní stavby pro hrubé fáze plánování a realizace, aktualizace a úprava tohoto plánu. Součástí zadání je zpracování plánu nákladů, plánu nasazení věcných zdrojů a finančního plánu
 • 12. Pokračování práce na 4. zadání - korekce
 • 13. Pokračování práce na 4. zadání - korekce. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů v obálce. Zápočet
Obecné znalosti prostředí stavební výroby v ČR, legislativní procesy spojené s výstavbou, dokumentace stavebních projektů, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy.

Základní literatura předmětu

NOVÝ, Martin, NOVÁKOVÁ, Jana a WALDHANS, Miloš: Projektové řízení staveb I, Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ROSENAU, Milton, D.: Řízení projektů, Praha: Computer Press, 2003