English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV007
NázevPrávo
Course nameLaw

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantDagmar Hrabincová

Obsahové informace

Po úspěšném absolvování předmětu, budou studenti schopni:
• porozumět systematizaci právního řádu
• orientovat ve veřejnoprávních a soukromoprávních systémech
• rozlišit charakter právních vztahů a podřadit je pod dané právní odvětví
• použít na daný právní případ příslušný právní předpis
• využívat právní prostředky ochrany práv a právem chráněných zájmů
Právní systém českého státu. Postavení a zařazení českého práva v právních systémech. Základní právní pojmy a terminologie. Ústavní pořádek České republiky a naše nejvyšší právní normy. Základní lidská práva a svobody. Systém soudů v ČR. Zásady občanského a obchodního zákoníku, jejich vzájemná návaznost a vztah obou k živnostenskému zákonu. Podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva. Podnikání fyzických osob, společnost tichá a sdružení (konsorcium). Obchodní a občanskoprávní závazkové vztahy. Smlouvy pojmenované a innominátní. Nejpoužívanější typy smluv. Základní informace o systému a postavení stavebního zákona a zákona o výkonu autorizovaných povolání ve výstavbě. Úvod do pracovního práva, základní pracovněprávní vztahy, pracovní smlouva.

Harmonogram přednášky

  • 1.-3. Právní systém (právo veřejné a soukromé, prameny práva, právní vztahy a právní úkony, promlčení a prekluze)
  • 4.-6. Ústavní pořádek (moc zákonodárná, výkonná a soudní, základní lidská práva a svobody)
  • 7.-8. Soukromé právo (principy, obsah a odlišnosti občanského a obchodního zákoníku)
  • 9.–11. Závazkové vztahy (občansko právní a obchodně právní, srovnání základních smluvních typů)
  • 12.–13. Pracovní právo (předmět, obsah a základní instituty pracovně právní úpravy)
Zaměření předmětu navazuje na znalosti základů práva získané na střední škole. Na tento předmět budou navazovat další právní předměty vyučované v magisterském studijním programu, především: Finanční, Pracovní právo a Právo v obchodních vztazích.

Základní literatura předmětu

JANKŮ, Martin a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C.H.Beck, 2012
DAVIDSON, Daniel: Business law principles and cases in the legal environment, Mason,Ohio: Thomson/south-Western/west, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MAREK, Karel: Smluvní obchodní právo: kontrakty, Brno: Masarykova universita, 2008
PAVLÍČEK, Václav a kol.: Ústavní právo a státověda I. a II. díl, Praha: Linde, 2008