English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV005
NázevEkonomika investic
Course nameEconomy of Investment

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Znalost ukazatelů pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti), analýzy ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.
Investice a národní hospodářství. Investiční prostor (výnos, riziko,likvidita). Časová hodnota peněz. Studie proveditelnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebních investičních projektů. Postupy a metody, kterými lze modelovat budoucí vývoj projektů. Ukazatele ekonomické efektivnosti. Rizika a nejistoty.

Harmonogram přednášky

 • 1.Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí
 • 2.Teoretické předpoklady pro hodnocení efektivnosti investic, časová hodnota peněz
 • 3.Studie proveditelnosti
 • 4.Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál)
 • 5.Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady
 • 6.Výnosy a výrobní náklady projektu, zisk, cash flow (CF)
 • 7.Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz CF investičního projektu
 • 8.Ekonomická analýza, ukazatele ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, PB)
 • 9.Finanční analýza, ukazatele finanční proveditelnosti projektu
 • 10.Rozbor nejistot z hlediska finančního hodnocení projektů, zdroje a příčiny nejistot, inflace
 • 11.Analýza rizik a nejistot, analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti
 • 12.Rozhodovací pravidla založená na konstrukci matic
 • 13.Úvod do portfolio managementu

Harmonogram cvičení

 • 1.Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic
 • 2.Výnosy a inflace, výpočet reálného výnosového procenta, příklad výpočtu obligace
 • 3.Výpočet reálné čisté současné hodnoty
 • 4.Pokračování příkladu s obligací
 • 5.Portfolio – výnos, riziko, koeficient korelace
 • 6.Rozbor nejistot – analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti
 • 7.Zadání projektu – výroba dřevěných oken
 • 8.Pokračování projektu – zdroje financování podnikatelského záměru
 • 9.Pokračování projektu - výkaz zisků a ztrát, výkaz CF
 • 10.Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace
 • 11.Pokračování optimalizace zdrojů financování
 • 12.Zápočtový test
 • 13.Zápočet
Znalosti finanční a daňové problematiky, orientace v rozpočtových nákladech stavby.

Základní literatura předmětu

KORYTÁROVÁ, Jana, FRIDRICH Jaroslav a PUCHÝŘ Bohumil: Ekonomika investic, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002
KORYTÁROVÁ, Jana a kolektiv: Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011
FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan: Investiční rozhodování a řízení projektů, Praha:Grada Publishing, a.s., 2011
LUMBY, Steve: Investment Appraisal and Financial Decisions, Chapman &Hall. London, 1999
BUTLER, R., LESLIE, D.,PIKE, R.,SHARP, J.: Strategic Investment Decisions, London and New York: Routledge, 1993