English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV004
NázevFinance
Course nameFinances

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantEva Vítková

Obsahové informace

Studenti získají orientaci v základních kategoriích podnikového financování.
Studenti získají orientaci v řízení peněžních toků ve stavebním podniku.
Studenti získají znalosti nástrojů pro řízení jednotlivých druhů oběžných prostředků.
Studenti získají orientaci ve vlastních a cizích zdrojích financování podniku.
Studenti získají základní informace o daňové soustavě ČR a dopadu daní na financování firmy.
Finance, finanční soustava. Pojem podnikových financí. Podniková finanční soustava. Nástroje a zásady finančního řízení. Zakládání podniku, jeho majetková a finanční struktura. Oběžný majetek podniku, řízení jeho financování. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování OP. Dlouhodobé potřeby podniku a financování těchto potřeb. Financování projektu (zakázky). Vztah podniku a státního rozpočtu. Daňová soustava ČR a její vliv na podnikové finance. Vztah podniku a banky. Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich vliv na peněžní toky ve firmě. Podstata finančního plánování.Veřejné finance, základní informace ve vazbě na financování firmy. Strukturální fondy EU, Kohézní fond.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.
 • 3. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.
 • 4. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob.
 • 5. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.
 • 6. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.
 • 7. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.
 • 8. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob.
 • 9. Daň z příjmu právnických osob.
 • 10. Daň z nemovitostí. Daň silniční.
 • 11. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň spotřební.
 • 12. Daň z přidané hodnoty.
 • 13. Veřejné finance. Předvstupní fondy. Dotace

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Charakteristika majetku a zdrojů krytí majetku.
 • 3.-4. Orientace a tvorba účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty).
 • 5. Odepisování dlouhodobého majetku.
 • 6.Charakteristika oběžného majetku a závazků.
 • 7. Stanovení časové hodnoty peněz.
 • 8. Charakteristika a tvorba výkazu peněžních toků (cash flow).
 • 9.-10. Daň z příjmu.
 • 11.-12. Nepřímé daně.
 • 13. Zápočtový test
Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

VALACH, Josef: Finanční řízení podniku, Ekopress, 1999
SYNEK, Miloslav a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a.s, 2011
SCHOELLOVÁ, Hana: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Grada Publishing, a.s, 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SUTTON, Tim: Corporate Financial Accounting and Reporting, Prentice Hall, 2004
KRÁL, Bohumil a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2010