English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBT052
NázevBakalářský seminář (S-TZB)
Course nameBachelor Seminar (S-TZB)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantJiří Hirš

Obsahové informace

Studenti prohloubí své teoretické poznatky o systémech techniky prostředí. Naučí se efektivně pracovat s odbornou literaturou, tištěnou i elektronickou, časopisy, technickými normami; zpracovávat literární rešerše na zadané téma s dodržením pravidel citační etiky. Rozšíří své vědomosti o jednotlivých prvcích v technických systémech, jejich funkci, užití a návrhu. Budou schopni analyzovat specifické problémy v technice prostředí.
Seminář je založen především na individuální práci studenta, který podle pokynů svého vedoucího bakalářské práce řeší samostatně úkoly vedoucí ke zdárnému vypracování bakalářské práce. Obsahem bakalářského semináře je vypracování analýzy problematiky a studií řešení individuálně zadaného tématu ze zvolené specializace zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika nebo elektroinstalace. Vypracování literární rešerše a zprávy jako podkladu ke zpracování bakalářské práce.

Harmonogram cvičení

  • Zadání a specifikace seminární práce související s bakalářskou prací
  • Typografické a citační zásady při psaní textů.
  • Vypracování, konzultace a korekce seminární práce.
  • Vypracování zadané části bakalářské práce.
Zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia.
Literatura není u předmětu zadána