English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBT004
NázevTechnická zařízení budov (M)
Course nameBuilding Services (M)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantHelena Wierzbická

Obsahové informace

Studenti se seznámí se základy problematiky návrhu technických zařízení budov. V rámci předmětu si studenti objasní vazby mezi konstrukčním systém objektu a systémy technických zařízení budov. Dále se studenti seznámí se zásadami pro návrh rozvodů vody, kanalizace a plynoinstalací. Student získá základy návrhu zdrojů tepla a tvorby vnitřního mikroklimatu.
Úvod do předmětu TZB, zásady navrhování zdravotně technických zařízení. Vnitřní kanalizace. Zdroje vody a vnitřní vodovody. Příprava teplé užitkové vody. Domovní plynovod.
Mikroklima v budovách. Typy otopných soustav. Tepelné ztráty budovy. Otopná tělesa. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. Kotelny.
Větrání a klimatizace budov.

Harmonogram přednášky

 • Úvod do předmětu TZB.
 • Zásady navrhování zdravotně technických zařízení.
 • Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace.
 • Hospodaření s dešťovými vodami. Zásobování budov vodou.
 • Vnitřní vodovody a jejich návrh. Příprava a rozvod teplé užitkové vody.
 • Domovní plynovod.
 • Problematika tvorby mikroklimatu budov systémy vytápění a vzduchotechniky
 • Výpočet tepelného výkonu
 • Přehled otopných soustav, výběr, návrh
 • Tepelné ztráty budovy a bilance tepla
 • Stanovení typu a velikosti otopných ploch
 • Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání
 • Obnovitelené zdroje v systémech TZB

Harmonogram cvičení

 • Návrh hygienických místností, výkres situace
 • Návrh domovní kanalizace
 • Návrh rozvodů vody, příprava teplé vody.
 • Výpočet tepelného výkonu
 • Návrh otopných ploch a rozvodů tepla
 • Návrh zdroje tepla
 • Vnitřní plynovod
Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základy hydromechaniky, základy sdílení tepla.

Základní literatura předmětu

: ASHRAE Journal: heating, refrigerating, air conditioning, ventilating, New York: American Society of Heating, 0
ŽABIČKA, Zdeněk a VRÁNA, Jakub: Zdravotně technické instalace, Brno: ERA, 2009
POČINKOVÁ, Marcela a TREUOVÁ, Lea: Vytápění, Brno : Computer Press, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PLOTĚNÝ, Karel, VRÁNA, Jakub: A13 - Navrhování systémů hospodaření s vodou pro budovy dle principů trvale udržitelné výstavby , Brno : Národní stavební centrum,, 2012
SVATOŠOVÁ, Irena: TZB I - přednášky : kanalizace, vodovod, plynovod, Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2011