English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBT002
NázevTechnická zařízení budov 2
Course nameBuilding Services 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantMarcela Počinková

Obsahové informace

Student získá základní znalosti o systémech vytápění budov a navrhování teplovodních tepelných soustav. Po absolvování předmětu bude student schopen stanovit tepený výkon, navrhovat standardní řešení systému vytápění v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Student se naučí číst výkresy kotelen a strojoven. Bude schopen navrhnout a nakreslit schéma zapojení zdroje do 500 kW. Student bude schopen využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.
Tepelně vlhkostní mikroklima v budovách. Koncepční řešení větrání a vytápění budov. Otopné soustavy, jejich vlastnosti a vazba na vnitřní prostředí. Stanovení tepelných výkonů otopných ploch a zdrojů. Návrhy a dimenzování částí soustav. Centrální příprava teplé vody. Paliva a energie pro vytápění budov. Zdroje tepla v budovách. Zásady navrhování kotelen, strojoven a předávacích stanic. Využití obnovitelných a alternativních zdrojů a vliv na klasifikaci budov.


Harmonogram přednášky

 • Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Způsoby sdílení tepla. Koncepční řešení větrání a vytápění budov.
 • Předběžný a přesný výpočet tepelných ztrát budov.
 • Tepelné soustavy budov a jejich části. Dělení a principy technického řešení teplovodních otopných soustav.
 • Otopné plochy. Konvekční otopná tělesa. Převážně sálavé systémy podlahového a stěnového vytápění.
 • Základní druhy paliv a energií. Zdroje tepla. Kotelny na pevná paliva.
 • Plynové kotelny. Komíny a kouřovody.
 • Příprava teplé vody. Prvky soustav v kotelnách a strojovnách.
 • Zabezpečovací zařízení otopných soustav.
 • Hydraulika a dimenzování soustav ústředního vytápění, regulační armatury, oběhová čerpadla.
 • Centralizované zásobování teplem, předávací stanice.
 • Elektrické přímotopné a akumulační vytápění.
 • Provoz a způsoby regulace tepelných soustav v budovách.
 • Využití obnovitelných a alternativních zdrojů ve vytápění a vliv na klasifikaci budov.

Harmonogram cvičení

 • Součinitelé prostupu tepla stavebních konstrukcí, příprava slepých matric pro výkresy.
 • Průměrný součinitel prostupu tepla a jeho hodnocení, předběžný výpočet potřeby tepelného výkonu
 • Tepelné ztráty jednotlivých místnosti zadaného objektu
 • Návrh otopných těles, zakreslení do půdorysů, jmenovitý a skutečný výkon otopných těles
 • Potrubní rozvody v půdorysech podlaží, schéma zapojení otopných těles
 • Návrh zdroje tepla pro rodinný dům a jeho umístnění. Řešení vzduchospalinových cest. Schéma zapojení zdroje.
 • Dimenzování potrubních rozvodů a návrh oběhového čerpadla. Spotřeba tepla a paliva. Technická zpráva.
 • Centrální příprava teplé vody.
 • Plynová kotelna do 500 kW – návrh zařízení a dispoziční řešení.
 • Zabezpečovací zařízení otopných soustav.
 • Větrání kotelen. Schéma zapojení kotelny do 500 kW.
 • Schéma zapojení předávací stanice.
Základní tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí. Základy termomechaniky.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

POČINKOVÁ, Marcela a TREUOVÁ, Lea: Vytápění, Computer Press, 2011
Kolektiv autorů: Topenářská příručka 1,2, Praha: GAS s.r.o., 2001
BRUMBAUGH, James E.: Audel HVAC Fundamentals: Volume 1: Heating Systems, Furnaces and Boilers, Audel, 2004