English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBT001
NázevTechnická zařízení budov 1
Course nameBuilding Services 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantJakub Vrána

Obsahové informace

Student získá základní znalosti o hygienických zařízeních včetně předstěnových instalací, zdravotně technických a plynovodních instalacích, elektrické instalaci a hromosvodu. Po absolvování předmětu bude student schopen navrhovat standardní řešení vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, domovního plynovodu a jejich přípojek včetně dimenzování potrubí v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Student se naučí kreslit a číst výkresy zdravotně technických a plynovodních instalací. Student bude schopen využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.

Základní principy navrhování hygienických zařízení včetně předstěnových instalací,navrhování sestav zařizovacích předmětů, zdravotně technických a plynovodních instalací. Vedení instalací v budovách.
Základní principy odvádění odpadních vod z budov. Hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace. Navrhování splaškové a dešťové vnitřní kanalizace. Regulace odtoku srážkových vod. Kanalizační přípojky.
Základní principy zásobování budov vodou. Navrhování vnitřního vodovodu. Hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu. Ochrana proti znečištění pitné vody. Příprava teplé vody. Tepelné izolace potrubí. Zařízení pro zásobování požární vodou. Vodovodní přípojky.
Základní principy zásobování budov plynem. Druhy a vlastnosti topných plynů. Navrhování odběrných plynových zařízení. Dimenzování domovního plynovodu. Provedení a umísťování plynových spotřebičů. Plynovodní přípojky.
Vnitřní elektrické silové rozvody. Materiály pro elektrické instalace. Elektrické přípojky. Hromosvod.Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do technických zařízení budov a zdravotně technických instalací, kritéria pro návrh hygienických zařízení, prostory pro soustředění instalací.
 • 2. Sestavy zařizovacích předmětů, montážní prvky pro předstěnové instalace, zápachové uzávěrky, výtokové armatury, splachovací zařízení.
 • 3. Základní principy odvádění odpadních vod z budov, hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace, materiály pro kanalizaci.
 • 4. Připojovací, odpadní a větrací potrubí vnitřní kanalizace.
 • 5. Svodná potrubí vnitřní kanalizace, kanalizační přípojky, žumpy.
 • 6. Regulace odtoku srážkových vod, vsakovací zařízení srážkových vod, ochrana proti vzduté vodě, přečerpání odpadních vod, předčištění odpadních vod.
 • 7. Základní principy zásobování budov vodou, potřeba vody, materiály pro vnitřní vodovod.
 • 8. Vedení potrubí vnitřního vodovodu, příprava teplé vody.
 • 9. Vodovodní přípojky, hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu.
 • 10. Zvyšování tlaku, snižování tlaku, zásobování vodou z vlastního zdroje, ochrana proti znečištění pitné vody, tepelné izolace potrubí, zásobování požární vodou.
 • 11. Druhy topných plynů, provedení a umísťování plynových spotřebičů v budovách.
 • 12. Základní principy zásobování budov plynem, plynovodní přípojky, odběrná plynová zařízení.
 • 13. Elektrická instalace v budovách, elektrické přípojky, hromosvody.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání, situace, úprava dispozic hygienických zařízení.
 • 2. Návrh zařizovacích předmětů.
 • 3. Potrubí a příslušenství vnitřní kanalizace - laboratoř TZB, výkresy TZB.
 • 4. Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace.
 • 5. Půdorysy podlaží, rozvinuté řezy připojovacích a odpadních potrubí vnitřní kanalizace.
 • 6. Půdorys základů a kanalizační přípojky, rozvinuté řezy svodných potrubí včetně přípojky.
 • 7. Potrubí a příslušenství vnitřního vodovodu - laboratoř TZB, výpočet potřeby vody.
 • 8. Půdorysy podlaží (vnitřní vodovod) a vodovodní přípojky, axonometrie vnitřního vodovodu.
 • 9. Podélný profil vodovodní přípojky, dimenzování potrubí vnitřního vodovodu.
 • 10. Návrh přípravy teplé vody.
 • 11. Návrh a umístění plynových spotřebičů, půdorysy podlaží (domovní plynovod)a plynovodní přípojky, axonometrie domovního plynovodu.
 • 12. Podélný profil plynovodní přípojky, dimenzování potrubí domovního plynovodu.
 • 13. Odevzdání projektu, zápočet.
Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základových, svislých, vodorovných a střešních konstrukcích budov, základy hydromechaniky, základní teoretické znalosti o stejnosměrném a střídavém proudu.

Základní literatura předmětu

DVOŘÁČEK, Karel a kol.: Elektroinstalace v bytové a občanské výstavbě I., II., Praha: IN-EL, 1996
ČUPR, Karel, BÁRTA, Ladislav: TZB I (S) - M01, M02, M03, M04, Brno: VUT, Fakulta stavební (elektronické opory), 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ŽABIČKA, Zdeněk a VRÁNA, Jakub: Zdravotně technické instalace, Brno: ERA, 2009
VALÁŠEK, Jaroslav a kolektiv: Zdravotně technická zařízení a instalace, Bratislava: Jaga group, 2001
VALIŠ, Ivan a VRÁNA, Jakub: Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv, Praha: Gas, 2013
ŽABIČKA, Zdeněk, VRÁNA, Karel: TP 1.20 Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech, Praha: ČKAIT, 2011
STEELE, Alfred: Engineered Plumbing Design, Almhurst, USA: Construction Industry Press, 1982
VRÁNA, Jakub: Voda a kanalizace v domě a bytě, Praha: Grada Publishing, 2005