English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBS52
NázevPozemkové úpravy
Course nameLand consolidation

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiroslav Dumbrovský

Obsahové informace

Získání znalostí potřebných pro komplexní systémem projektování pozemkových úprav. Studenti získají teoretické a praktické znalosti pro navrhování komplexního a polyfunkčního systému plánu společných zařízení zejména z pohledu tvorby a ochrany krajiny v úzké návaznosti na územní plánování. Vedle projekčních dovedností budou schopni navržená opatření a nové uspořádání pozemků navázat na katastr nemovitostí.
Pozemkové úpravy-jednoduché a komplexní
Optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků
Průzkum území a analýza skutečného stavu
Obvod pozemkových úprav
Plán společných zařízení
Polyfunkční ekologický ,protierozní, dopravní a vodohospodářský systém
Krajinný plán
Stanovení kvalitativních a kvantitativních nároků vlastníků pozemků
Návrh pozemkových úprav a jeho digitální zpracování
Geografický informační systém
Digitální katastrální mapa

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, definice a rozdělení pozemkových úprav
 • 2. Soubor podkladů pro pozemkové úpravy, základní geodetické a majetkoprávní podklady
 • 3. Podmínky dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací podmínky katastrálního a pozemkového úřadu
 • 4. Průzkum území a analýza současného stavu,úvodní jednání, sbor zástupců
 • 5.Doplnění podrobného polohového bodového pole ,určení obvodu pozemkových úprav
 • 6.Podrobné měření polohopisu a výškopisu pro digitální model terénu
 • 7. Soupis nároků vlastníků pozemků, stanovení plošných a kvalitativních nároků
 • 8.Plán společných zařízení
 • 9.Protierozní a protipovodňová ochrana a návrh vodohospodářských opatření
 • 10. Plán územního systému ekologické stability, Návrh sítě polních cest
 • 11.Krajinný plán a proces obnovy venkovského prostoru
 • 12. Optimální prostorové a funkční uspořádání nově vyčleňovaných pozemků, mapa návrhu pozemkových úprav
 • 13.Digitalizace podkladů pro obnovu katastrálního operátu, tvorba nové digitální katastrální mapy

Harmonogram cvičení

 • 1.Standardní a digitální data pro projektování pozemkových úprav
 • 2.Analýza současného stavu-rozbor erozních, vodohospodářských a dopravních poměrů
 • 3.Stanovení obvodu pozemkových úprav
 • 4.Stanovení nároků vlastníků pozemků-oceňování pozemků, nárokový list
 • 5.Plán společných zařízení
 • 6.Návrh sítě polních cest
 • 7.Návrh protierozních a vodohospodářských opatření
 • 8.Návrh nového uspořádání pozemků
Základní znalosti z oblasti Hydrologie, vodního hospodářství krajiny,Ochrany a organizace povodí, Geodézie

Základní literatura předmětu

DIJK van, T.: Central European Land Fragmentation in the Years to Come – A Scenario, Paper, FIG XXII, 2002
BACKMAN, M: Rural Development by Land Consolidation in Sweden. Paper, FIG, Paper, FIG XXII International Congress. Washington, D.C. 19.-26.4.2002. 12 s., 2002
DUMBROVSKÝ,M , MEZERA,J: Metodický návod pro pozemkové úpravy, VUMOP, 2000