English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBS051
NázevKlimatologie
Course nameClimatology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantHelena Králová

Obsahové informace

Základní znalosti z oboru meteorologie: hlavní meteorologické veličiny, měření a zpracování meteorologických dat. Klimatologie zaměřená na klima Evropy, ČR a změnu klimatu.
Úvod, historie, základní meteorologické veličiny a způsoby jejich měření. Měření vybraných meteorologických veličin na vlastní. Meteorologické stanici FAST VUT. Zpracování a vyhodnocování naměřených dat. Klasifikace klimatu. Klima Evropy, ČR. Změna klimatu, globální oteplení a nečištění atmosféry.

Harmonogram přednášky

 • 1. Atmosféra Země: složení, vrstvy, vlastnosti
 • 2. Tlak vzduchu: jednotky, normální tlak, vlastnosti, měření
 • 3. Záření: energie záření, Slunce, záření a absorpce v atmosféře, vyzařování Země, měření
 • 4. Teplota půdy, vody a vzduchu: jednotky, vlastnosti, měření
 • 5. Vlhkost vzduchu: způsoby stanovení, jednotky, rozdělení v atmosféře
 • 6. Výpar a transpirace: definice, výpar z půdy, vody a rostlin, měření a výpočet, hodnoty
 • 7. Kondenzace vodních par: kondenzační jádro, hladina, kondenzace na povrchu země, v nízkých vrsvách atmosféry
 • 8. Srážky: vznik a druhy, intenzita, měření a vyhodnocování
 • 9. Oblačnost: oblaka, vodní obsah, klasifikace
 • 10. Proudění v atmosféře: vznik, klasifikace, cirkulace v atmosféře, měření a vyhodnocování
 • 11. Základní tlakové útvary, projevy počasí
 • 12. Zemské klima, evropské klima, podnebí ČR
 • 13. Změny klimatu, globální oteplování

Harmonogram cvičení

 • 1. Historie meteorologické stanice v areálu FAST VUT v Brně. Meteorolgické přístroje. Témata prezentací.
 • 2. ČHMÚ a jeho stanice. Vrstvy atmosféry Země - graf. Videodokument: Atmosféra Země. Prezentace vybraných témat.
 • 3. Složení atmosféry. Znečištění atmosféry. Prezentace vybraných témat.
 • 4. Měření a vyhodnocování tlaku vzduchu. Příklady, výpočty. Atlas podnebí ČR.
 • 5. Teplota půdy, vody a vzduchu: typy teploměrů, vyhodnocování měření (výpočty, grafy).
 • 6. Vlhkost vzduchu: měření, vyhodnocování měření (grafy).
 • 7. Výpar a transpirace: měření, metody výpočtu. Prezentace vybraných témat.
 • 8. Srážky: měření a vyhodnocování. Sníh. Prezentace vybraných témat.
 • 9. Klasifikace oblaků - testy on line. Atlas oblaků. Prezentace vybraných témat.
 • 10. Vítr - vyhodnocování naměřených dat. Měřící přístroje.
 • 11. Meteorologická pozorování.
 • 12. Klimadiagram. Změna klimatu - videodokument.
 • 13. Hodnocení zimních období. Pranostiky o počasí.
Základní znalosti z matematiky, fyziky, chemie, hydrologie, geografie

Základní literatura předmětu

: Meteorologický slovník výkladový terminologický, Academia , MŽP Praha, 1993
KRÁLOVÁ, H., ZVĚŘINA, Z.: Vodohospodářská meteorologie a klimatologie, CERM Brno, 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NETOPIL, R. a kol.: Fyzická geografie, SPN Praha, 1984
KALVOVÁ, J., MOLDAN, B.: Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů, Vydavatelství Karolinum, 1996
Barry, R.G., Chorley, R.J. and Yokoi, N.J.: Atmosphere, Weather and Climate, Routledge, London, 2004
Burroughs, W.J.: Climate Change, Cambridge University Press, 2001
Schneider, S.H. (Editor): Encyclopedia of Climate and Weather, Oxford University Press, 1996
Parker, S.P. (Editor): Meteorology Source Book, McGraw-Hill, New York, 1988
HANEL, Martin a kol.: Odhad dopadu klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření, VÚV T.G.M., v.v.i. Praha, 2011