English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBS007
NázevProjekt vodní hospodářství krajiny
Course nameLandscape Water Management Project

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiroslav Dumbrovský

Obsahové informace

Přehled a orientace v projektové přípravě rybníka,návrhu protierozních opatření, návrhu odvodňovacích a závlahových staveb. Schopnost analyzovat zadaný problém, přehled o nutných podkladech a zásadách zpracování projektu.Schopnost využívat moderní výpočetní techniku v rámci řešení projektu, orientace v technických normách a právních předpisech souvisejících s problematikou projektování.
V projektu bude komplexně řešena ochrana a organizace povodí s nejčastěji se vyskytující problematikou protierozních opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, vodohospodářských opatření vedoucích k zlepšení vodních poměrů, k odvádění vod z území, k ochraně před povodněmi, k ochraně povrchových a podzemních vod a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků. Návrh malé vodní nádrže - rybníka.

Harmonogram cvičení

  • Bude podřízena volbě řešené oblasti:Rybníky – analýza podkladů, vodohospodářské řešení nádrže, návrh hráze, návrh objektů. Vypracování zjednodušené projektové dokumentace.Ochrana a organizace povodí- analýza podkladů, výpočet MEO - USLE, návrh protierozních a vodohospodářských opatření, vyhodnocení účinnosti navržených opatření, vypracování zjednodušené projektové dokumentace.Závlahy-analýza podkladů, návrh závlahy zahrady, návrh závlahy fotbalového hřiště a
  • návrh závlahy části golfového hřiště, zpracování zjednodušené projektové dokumentace.Odvodnění-analýza podkladů, návrh ochrany území přilehlého k toku, před zamokřením od vzduté vody jezu a vnitřních a vnějších vod. Zpracování zjednodušené projektové dokumentace.
Hydraulika,hydrologie,vodní hospodářství krajiny, pedologie.

Základní literatura předmětu

HOLÝ, M.: Eroze a životní prostředí, Vydavatelství ČVUT Praha, 1994
Šálek, J., Mika, Z., Treslová, A.: Rybníky a účelové nádrže, SNTL Praha, 2001
TNV 752410: Malé vodní nádrže, Český normalizační institut, 1997
Matson, T.: Earth Ponds, Countryman Pr., 2004
MORGAN, R.P.C. : Soil Erosion and Conservation, Oxford: Blackwell Publishing., 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BLANCO H., LAL R, : Principles of soil conservation and management, Springer, Heidelberg, Germany, 2008
  • Konkrétní situace bude upřesněna vedoucím předmětu.