English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBS005
NázevOdvodnění a ochrana krajiny
Course nameDrainage and Landscape Protection

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiroslav Dumbrovský

Obsahové informace

Studenti získají znalosti v oblasti eroze, povrchového a podzemního odtoku, ochrany a organizace povodí a odvodnění a odvodňovacích staveb
Teorie erozních procesů, erozní faktory, modelování odtoků, organizace povodí a řešení následků soustředěného odtoku, ochrana vodních zdrojů a toků. Historie a vývoj odvodňovacích staveb, potřeba a přínos odvodňovacích staveb, ochrana a organizace povodí v komplexu vodního hospodářství a zemědělství, teorie odvodnění, povrchový a podzemní odtok, hydrotechnické výpočty, modelování procesů odvodnění, navrhování, provoz a využívání odvodňovacích staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1. Výskyt eroze ve světě – třídění eroze, faktory ovlivňující erozi,intenzita a přípustná mez
 • 2. Modelování erozních procesů – rozdělení modelů, USLE, teoretický rozbor vodní eroze, velká povodí
 • 3. Posouzení míry erozního ohrožení – komplexní průzkum, rozbor povodí z hlediska výpočtu míry erozního ohrožení
 • 4. Návrh protierozních opatření – rozdělení a popis. Zásady pro dimenzování prvků protierozní ochrany
 • 5.Hrazení bystřin – proudová eroze, rozbor příčin a následků, protierozní opatření, zásady dimenzování a návrhu opatření
 • 6. Stanovení parametrů povrchového odtoku – zjednodušující předpoklady, metody výpočtu kulminačního průtoku a objemu povodně v malých povodích
 • 7. Větrná eroze – rozbor procesu, formy eroze, stanovení intenzity, návrh protierozních opatření
 • 8. Odvodnění – příčiny, výskyt a posuzování zamokření, rozdělení a pohyb vody v půdě
 • 9. Modelování pohybu vody v půdě – rozdělení modelů, charakteristika, nasycené, nedeformující se porézní prostředí, nenasycené nedeformující se porézní prostředí. Podzemní odtok
 • 10.Hlavní odvodňovací zařízení – rozdělení, zásady návrhu, dimenzování zařízení
 • 11.Podrobné odvodňovací zařízení - rozdělení, zásady návrhu, parametry odvodnění a dimenzování trubkové drenáže
 • 12.Speciální způsoby odvodnění – svážná území, sportoviště, zásady výpočtu, přehledné schéma
 • 13.Vliv odvodnění na krajinu

Harmonogram cvičení

 • 1. - 6. Výpočet eroze a návrh opatření v povodí
 • 7. - 12. Výpočet povrchového a podzemního odtoku, návrh odvodňovací stavby
Hydraulika, hydrologie
Literatura není u předmětu zadána