English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBS004
NázevPedologie a závlahy
Course namePedology and Irrigation

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantHelena Králová

Obsahové informace

Studenti získají přehled z oblasti pedologie a závlah, znalost metod pedologického průzkumu v terénu a laboratorních analýz, znalost příslušných norem a konstrukčních zásad pro navrhování závlahových systémů.
Obecné půdoznalství, pedogeneze - pedogenetické faktory a procesy. Základní vlastnosti půd - fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti půd. Hydropedologie, vlhkost půdy a měření vlhkosti půdy. Půdní hydrostatika, adsorpce, kapilarita, bobtnání a potenciál půdní vody včetně metod měření.
Zásady stanovení potřeb závlahové vody. Historie a význam závlah, příčiny sucha, rostlina a voda. Typy závlah, evapotransirace, klimatizační závlaha. Závlaha postřikem, závlahové stroje a zařízení. Mikrozávlahy, kvalita vody, úprava vody. Závlaha travnatých ploch(parky, sportovní trávníky). Automatizované závlahové systémy

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do hydropedologie, pedogeneze
 • 2. - 3. Pedogenetické faktory a procesy
 • 4. Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti půdy
 • 5. Hydropedologie - vlhkost půdy a metody měření vlhkosti půdy
 • 6. Půdní hydrostatika - adsorpce, kapilarita, bobtnání, potenciál půdní vody
 • 7. Historie závlah, úloha a význam závlah, potřeba vody pro závlahu, příčiny sucha, rostlina a voda, typy závlah, evapotransirace, klimatizační závlaha
 • 8. Závlaha postřikem, závlahové stroje a zařízení
 • 9. Návrh závlahového systému
 • 10. Mikrozávlahy, kvalita vody, úprava vody
 • 11. Závlaha trávníků (parky, sportovní trávníky)
 • 12. Automatizované závlahové systémy

Harmonogram cvičení

 • 1. Zrnitost půdy - sítový rozbor
 • 2. Objemová hmotnost a momentální vlhkost půdy
 • 3. Zdánlivá hustota půdních částic
 • 4. Hustoměrná zkouška - Casagrande
 • 5. Zkouška vodostálosti podle Andrianova
 • 6. Půdní reakce, stanovení uhličitanu vápenatého, test
 • 7.-12. Zpracování projektu závlahy polních plodin na jižní Moravě
Základní znalosti z fyziky, hydrauliky a hydrologie

Základní literatura předmětu

Schwab, G.O., Fangmeier, D.D., Elliot, W.J. and Frevert, R.K.: Soil and Water Conservation Engineering, John Wiley&Sons, Inc.New York, 1992
KUTÍLEK, Miroslav: Vodohospodářská pedologie, SNTL Praha, 1978
KRÁLOVÁ, Helena a KAMENÍČKOVÁ, Ivana: Vodní hospodářství krajiny I, VUT FAST Brno, 2005
ČSN 75 0434: Potřeba vody pro doplňkovou závlahu, Český normalizační institut, 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KULHAVÝ, František a KULHAVÝ, Zbyněk: Navrhování hydromelioračních staveb, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2008
Keller, J., Bliesner, R.D.: Sprinkle and Trickle Irrigation, The Blackburn Press, 2001
ŠEREK, Milan a ŠÁLEK, Jan : Inženýrské sítě a závlahové stavby - vodohospodářské tabulky, VUT Brno, 1990