English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBS001
NázevVodohospodářské stavby
Course nameWaterworks Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Studenti získají přehled o vodním hospodářství, poznatky o fungování a využití oběhu vody se základem hydrologie, základy hydrauliky se základy hydrotechnických výpočtů, seznámí se se základními vodohospodářskými stavbami a jejich navrhováním.
Historie vodního stavitelství, organizace vodního hospodářství v ČR a EU, zákon o vodách. Úprava odtokových poměrů, bystřiny, vodní toky. Úpravy vodních toků, protipovodňová ochrana, jezy, revitalizace vodních toků. Odběry vody z vodních toků, umělé kanály, vodní cesty, vodní nádrže, funkce vodních nádrží. Konstrukce, uspořádání a využití vodních nádrží, rybníky a účelové nádrže. Ochrana a organizace povodí, pozemkové úpravy. Revitalizace krajiny, vodní hospodářství krajiny
Závlahy, odvodnění, inženýrské sítě, jímání vodních zdrojů. Zásobování obyvatel vodou, úprava vody, vodojemy. Stokování, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, skládky. Balneologie, balneotechnika, vodohospodářský výzkum.

Harmonogram přednášky

 • 1. Koloběh vody v přírodě, vývoj řek, hrazení bystřin a úpravy toků
 • 2. Ochranné hráze, jezy.
 • 3. Přehrady
 • 4. Ochrana před velkými vodami, plavba, využití vodní energie.
 • 5.-7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky a vodního hospodářství.
 • 8. Rybníky a účelové nádrže, ochrana a organizace povodí.
 • 9. Odvodnění a závlahy.
 • 10. Revitalizace toků a nádrží, čistota vod, proces samočištění.
 • 11.Inženýrské sítě, odpadové hospodářství.
 • 12.Zásobování pitnou vodou, balneotechnika.
 • 13.Stokování a čištění odpadních vod.

Harmonogram cvičení

 • 1. - 6. Exkurze do laboratoří vodohospodářských ústavů
 • 7. - 8. Práce na 6 základních hydraulických výpočtech
základní znalosti z fyziky

Základní literatura předmětu

Šálek,J.,Hlavínek,P., Mičín,J.: Vodní stavitelství, VUT v Brně, 2002
Litton, R. Burton.: Water and Landscape, Hong Kong : Water Information Center,, 1974
Mays, Larry W.: Water Resources Handbook, Hong Kong : McGraw-Hill,, 1996

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Letterman, Raymond D.: Water quality and treatment, New York : McGraw-Hill,, 1999
Twort, Alan C.: Water Supply, London : IWA Publishing,, 2000
ERNSTBERGER, H. et all.: Landschaft wasserhaushalt, Paul Parey, Berlin, 1992
 • Bližší informace o plnění studijních povinností jednotliví vyučující a www stránky vyučujících ústavů.