English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBR06
NázevHydrotechnické stavby I
Course nameHydrotechnical structures I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantMiloslav Šlezingr

Obsahové informace

Prvky vývoje říčního koryta, složení dna toku, granulometrická křivka (kř. zrnitosti), klasifikace říční sítě, říční soustavy v ČR.
Návrh úpravy toku - podélný sklon dna, návrh a posouzení příčného profilu,typy proudění – výpočtové metody, ustálené, ponenáhlu se měnící nerovnoměrné proudění.
Stabilita dna koryta, svahů, její stanovení v přímé a v oblouku, tečné napětí, deformace říčního koryta, pohyb splavenin, unášecí síla, kritické tečné napětí.
Pevný jez - konstrukce pevného jezu, typy pev. jezů, jezové těleso, zakládání, jezové pilíře, křídla nábřežních pilířů, zavázání do terénu.
Pohyblivé jezy - typy pohyblivých jezů, hydrostatické jezy a vakový jez, provizorní hrazení jezů, manipulační lávka.
Hydrotechnické stavby I navazují svým obsahem na předmět Vodohospodářské stavby se zaměřením především na problematiku úprav vodních toků, navrhování jezových konstrukcí a vodních cest.
V úpravách toků je kladen důraz na posouzení stávajícího stavu říčního koryta z hlediska technického i ekobiologického a zpracování návrhu požadovaných úprav(hydrotechnické výpočty a základní výkresová dokumentace)
Z problematiky navrhování jezových konstrukcí je zdůrazněn význam pevných jezů a jejich návrh. Informace o typech a návrhu jezů s pohyblivou hradící konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vodní toky a říční stavby v ČR, SVP, úvod o korytě, prvky vývoje říčního koryta, složení dna toku, granulometrická křivka (kř. zrnitosti), klasifikace říční sítě, říční soustavy v ČR.
 • 2. Koncepční řešení úpravy toku - přirozená stavba koryta - účel jeho úpravy,stanovení návrhového průtoku, návrh trasy, pojem ekobiologická úprava, revitalizace.
 • 3. Návrh úpravy toku - podélný sklon dna, návrh a posouzení příčného profilu,typy proudění – výpočtové metody, ustálené, ponenáhlu se měnící nerovnoměrné proudění.
 • 4. Posouzení stability koryta - stabilita dna koryta, svahů, její stanovení v přímé a v oblouku, tečné napětí, deformace říčního koryta, pohyb splavenin, unášecí síla, kritické tečné napětí.
 • 5. Opevňovací stavby v říčním korytě - opevnění dna, paty svahu, způsoby stabilizace svahů tvořících břeh toku, technické, biotechnické a biologické opevňovací prvky.
 • 6. Ochranné hráze - jejich konstrukce, boční retenční nádrže, objekty - koncentrační stavby na toku, spádové stupně, balvanité skluzy, náhon.
 • 7. Vegetační doprovod vodních toků - břehové a doprovodné porosty, prostorová a druhová skladba porostů, návrh ochranných břehových pásem, práce s multikriteriální návrhovou tabulkou listnatých dřevin, posouzení stávajícího stavu vegetačního doprovodu.
 • 8. Účel a charakter jezových staveb - základní pojmy, rozdělení jezů, půdorysné uspořádání, návrhový průtok, křivka přepadu.
 • 9. Pevný jez - konstrukce pevného jezu, typy pev. jezů, jezové těleso, zakládání, jezové pilíře, křídla nábřežních pilířů, zavázání do terénu.
 • 10.Vývařiště - návrh prohloubeného vývaru, rozražeče a usměrňovače vodního proudu, opevnění dna a břehů za jezem.
 • 11.Bezpečnost a stabilita jez. konstrukce - síly působící na jezovou konstrukci, posouzení stability jezové konstrukce.
 • 12.Pohyblivé jezy - typy pohyblivých jezů, hydrostatické jezy a vakový jez, provizorní hrazení jezů, manipulační lávka.
 • 13.Evropské vodní cesty - význam vodních cest, průplav D-O-L, plavební prostředky, trasa, podélný a příčný profil vodní cesty.

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvod o korytě, prvky vývoje říčního koryta, složení dna toku, granulometrická křivka (kř. zrnitosti)
 • 2.Účel jeho úpravy,stanovení návrhového průtoku, návrh trasy, pojem ekobiologická úprava, revitalizace.
 • 3.Podélný sklon dna, návrh a posouzení příčného profilu,typy proudění – výpočtové metody, ustálené, ponenáhlu se měnící nerovnoměrné proudění.
 • 4.Posouzení stability koryta
 • 5.Opevňovací stavby v říčním korytě
 • 6.Ochranné hráze - jejich konstrukce, boční retenční nádrže,
 • 7.Vegetační doprovod vodních toků
 • 8.Účel a charakter jezových staveb
 • 9.Konstrukce pevného jezu, typy pev. jezů, jezové těleso, zakládání, jezové pilíře, křídla nábřežních pilířů, zavázání do terénu.
 • 10.Návrh prohloubeného vývaru, rozražeče a usměrňovače vodního proudu, opevnění dna a břehů za jezem.
 • 11.Bezpečnost a stabilita jez. konstrukce
 • 12.Pohyblivé jezy - purpose and character
 • 13.Význam vodních cest, průplav D-O-L, plavební prostředky, trasa, podélný a příčný profil vodní cesty.
Hydraulika, hydrologie, vodohospodářské stavby.

Základní literatura předmětu

Rodriguez,R.E.: Wasserbau und Wasserwirtschaft, Fachhochschule Wiesbaden, 1997
Schum,S.A.: River Morphology,, AS London, 1972
Slezingr,M.,Uradnicek,L.: Bankside trees and shrubs, CERM, 2003
Šlezingr, M.: BR06 - Hydrotechnické stavby I, studijní opora, VUT Brno, 2006
Říha, J. a kol: BR07 - Hydrotechnické stavby II, studijní opora, VUT Brno, 2006
Rybnikář,J. a kol: Vodní stavitelstvi, VUT Brno, 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Maleňák,J a kol.: Vodní stavby 1, CERM, 2002