English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBR056
NázevHydroinformatika 1 (V)
Course nameHydroinformatics 1 (V)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantAleš Dráb

Obsahové informace

Znalost základních principů a možností využití hydroinformatiky ve vodním hospodářství.
Celkový přehled o vstupních datech, simulačních modelech ve vodním hospodářství a nástrojích CAD.
Získání praktických znalostí v oblasti využítí výpočetní techniky při projektování liniových vodohospodářských staveb.
Zvládnutí základů zpracování vodohospodářské projektové dokumentace v souladu s příslušnými normam a s použitím CAD.
1. Teoretické a praktické základy pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií při modelování, řízení a rozhodování v oboru vodního hospodářství.
2. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů.
3. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství (srážkoodtokové modely, simulace proudění vody v potrubích a otevřených korytech, modelování proudění podzemní vody, simulace pohybu splavenin, transport látek).
4. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování (využití GIS, CAD apod.).
5. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD.
6. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace v CAD.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do hydroinformatiky, struktura hydroinformačních systémů.
 • 2 Vstupní data využívaná ve vodním hospodářství- přehled informačních zdrojů vč. mapových serverů.
 • 3 Základní postupy zpracování vstupních dat a možnosti jejich využití v rámci specializovaných programových nástrojů (GIS, CAD).
 • 4. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství - srážkoodtokové modely (např.: Hydrog, HEC-HMS atd.).
 • 5. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství – modelování proudění vody v potrubích, otevřených korytech a objektech (např.: MIKE11, HEC-RAS, MIKE URBAN, MOUSE, SMS, FLOW 3D, COMSOL Multiphysics atd.).
 • 6. Možnosti využití simulačních modelů ve vodním hospodářství – modelování proudění podzemní vody (GMS-MODFLOW, Hydrus).
 • 7. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – příprava podkladů pro tvorbu digitálního modelu terénu (bodová pole, hrany), tvorba a editace digitálního modelu terénu.
 • 8. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – tvorba podélných a příčných profilů.
 • 9. Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – návrh trasy, nivelety a vzorového příčného řezu.
 • 10.Základy projektování liniových vodohospodářských staveb v CAD – analýzy nad digitálním modelem terénu, výpočty kubatur.
 • 11. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace vodovodů a kanalizací s použitím CAD v souladu s normami ČSN 013463, ČSN 01 3462.
 • 12. Zásady zpracování vodohospodářské projektové dokumentace hydrotechnických a hydroenergetických staveb s použitím CAD v souladu s normou ČSN 013469.
 • 13. Vyhodnocení individuálních zadání, zápočet.
Informatika, Vodohospodářské stavby, Geodézie, Matematika, Fyzika

Základní literatura předmětu

: ČSN 01 3469 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb. Stavební část, , 0
: ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace, , 0
: ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb -Výkresy vodovodu, , 0
DRÁB, Aleš: Projekt vodní stavby - Vodohospodářský projekt v AutoCAD CIVIL 3D, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

DRÁB, Aleš: Hydroinformatika II, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008
DRÁB, Aleš: Hydroinformatika I, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005