English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBR054
NázevProjektovaní vodohospodářských staveb
Course nameDesigning of Hydrotechnical Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJaromír Říha

Obsahové informace

Základní orientace v právních předpisech, především stavební a vodní zákon. Dále jsou zmíněny otázky tvorby a použití normativních podkladů v projektové praxi. Cílem je také osvojení si postupů při plánování, přípravě a vedení stavby. Seznámení se s problematikou tvorby a využití základní dokumentace pro potřeby výstavby a provozu vodohospodářských staveb. Zahrnuty jsou různé specializované typy vodohospodářské dokumentace. Jedná se jednak o studijní typy dokumentace a jednak dokumentaci provozní a realizační.
Projektová příprava staveb se zvláštním zřetelem na vodohospodářské stavby (zadání stavby a projekt stavby).
Samostatné vypracováním formálních dokumentů (žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení) a specifických dokumentů (manipulační a provozní řád, povodňový plán).
Proces projednávání projektové dokumentace (gaming simulation)
Česká komora architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Smluvní vztahy a oceňování projektových a inženýrských prací (Obchodní a občanský zákoník, Honorářový řád), Stavební zákon 50/1976 Sb. ve znění zákona 83/1998 Sb. a prováděcí předpisy k němu, soubor zákonů o životním prostředí, dodavatelské systémy ve výstavbě v ČR, zákon 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, stavební deník,
projednávání projektové dokumentace, podnikání autorizovaných osob,
soustava norem ve Vodním hospodářsví.

Harmonogram přednášky

 • 1. Smluvní vztahy - uzavírání smluv (účastníci, podklady, termíny, kontrola, penalizace)
 • 2. Oceňování projektových a inženýrských prací
 • 3. Praktické aplikace Stavebního zákona
 • 4. - 5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, jejich realizace v ČR
 • 6. Autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb., práva a povinnosti autorizovaných osob
 • 7. Stavební deník - obsah zápisů, forma vedení
 • 8. Projednávání staveb s ohledem na zákon 244/1992 Sb. i zákony a předpisy související
 • 9. Vypracování projektové dokumentace - stupeň, rozsah, obsah
 • 10.Projednávání projektové dokumentace
 • 11.Podnikání autorizovaných osob
 • 12.Uplatňování a používání norem Vodního hospodářství
 • 13.Kompletace in dividuálně zadané práce, test, zápočet.

Harmonogram cvičení

 • 1. ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ - inženýring projektu
 • 2. STAVEBNÍ ZÁKON - prováděcí předpisy, administrace schvalovacího procesu
 • 3. OCEŇOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ - kategorizace staveb, honorářový řád, stanovení ceny, fakturace
 • 4. SMLUVNÍ VZTAHY - zpracování smlouvy o dílo, mandátní smlouvy a smlouvy pracovní
 • 5. VODNÍ ZÁKON - ustanovení související s případovým projektem
 • 6. ZÁKONY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ - ustanovení související s případovým projektem
 • 7. DODAVATELSKÉ SYSTÉMY VE VÝSTAVBĚ - dodavatelské schema pro případový projekt
 • 8. SPRÁVA POVODÍ - PRAKTICKÉ POZNATKY PREZENTOVANÉ PRACOVNÍKEM PODNIKU POVODÍ
 • 9. STAVEBNÍ DENÍK A PROJEDNÁVÁNÍ DOKUMENTACE, SOUSTAVA NOREM VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - vzorový deník, související normy
 • 10. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁDY, POVODŇOVÉ PLÁNY, DISPEČINK - vypracování manipulačního řádu
 • 11. ZÁKON O AUTORIZACI - žádost o autorizaci a související podklady
 • 12. SPECIÁLNÍ PROJEKTY A STUDIE
Vodní hospodářství a vodní stavby. Ekonomie a Ekonomika podniku.

Základní literatura předmětu

: Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě, Sagit Ostrava , 2013
: Životní prostředí, ÚZ č. 1042. , Sagit Ostrava, 2014
Klee, Lukáš.: Smluvní vztahy výstavbových projektů. , Wolters Kluwer ČR, a.s. , 2012