English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBR052
NázevHydraulika otevřených koryt
Course nameHydraulics of Open Channel Flow

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJan Jandora

Obsahové informace

Absolvent získá znalosti z oblasti hydrauliky říčních koryt a naučí se používat při řešení problematiky proudění v říčních sítích program HEC-RAS. Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní pojmy hydrauliky říčních koryt,
- popsat základy proudění kapaliny v říčních korytech,
- analyzovat zadaný problém,
- aplikovat znalosti programu HEC-RAS pro výpočet proudění v kanálu,
- prezentovat výsledky řešení individuálního zadání.
Hydraulické úlohy proudění vody v otevřených korytech (ustálené rovnoměrné a nerovnoměrné proudění, neustálené proudění, stabilita dna a svahů koryta), řešení softwarem HEC-RAS
Aplikace softwaru v praxi, ukázky konkrétních řešených prací.
Hydraulické řešení objektů na tocích (spádové stupně, jezy, mosty, propustky).

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky proudění v otevřených korytech
 • 2. Základy teorie proudění v otevřených korytech
 • 3. I. Matematická formulace problému proudění vody v 1D
 • 4. II. Matematická formulace problému proudění vody v 1D
 • 5. Saint-Venantovy rovnice
 • 6. Matematická formulace problému transportu a disperze látek
 • 7. Numerické řešení
 • 8. Pohyb splavenin
 • 9. Problematika stanovení drsnosti koryta
 • 10. Praktické problémy výpočtu průtoku
 • 11. Objekty na tocích (jezy, mosty a propustky)
 • 12. Hydraulické řešení křížení mostních objektů a propustků s vodními toky
 • 13. Problematika ledových jevů na vodních tocích

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, řešení příkladu č. 1
 • 2. Vytvoření základní úlohy v prostředí HEC-RAS, postup zadání geometrických dat a okrajových podmínek, řešení vzorového příkladu
 • 3. Ukázka spuštění výpočtu, prezentace výsledků. Řešení Příkladu č.1. programem HEC-RAS
 • 4. Výpočet průběhu hladiny v zadaném úseku pro různé okrajové podmínky
 • 5. Procvičení probrané látky na příkladech
 • 6. Zadávání neefektivní plochy a hrází
 • 7. Určení kapacity v zadaném úseku toku
 • 8. Přítok, bodový zdroj.
 • 9. Objekty na toku – mosty.
 • 10. Objekty na toku - propustky.
 • 11. Objekty na toku - spádové stupně, jezy.
 • 12. Objekty na toku - jezy.
 • 13. Prezentace řešených příkladů, prezentace řešených prací na pracovišti, zápočet.
Základní znalosti z oboru Vodní hospodářství a vodní stavby,z matematiky, fyziky, hydrauliky a hydrologie.

Základní literatura předmětu

BOOR, Boris, KUNŠTÁTSKÝ, Jiří, PATOČKA, Cyril: Hydraulika pro vodohospodářské stavby, SNTL/ALFA, 1968
CHOW, Ven Te: Open-Channel Hydraulics, McGraw-Hill, 1959
JANDORA, Jan, UHMANNOVÁ, Hana: Proudění v systémech říčních koryt. Studijní opora, FAST VUT v Brně, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JAIN, Subhash C.: Open - Chanel Flow, John Wiley and Sons,Inc., 2001
HAVLÍK, V., INGEDULD, P., VANĚČEK, S., ZEMAN, E.: Matematické modelování neustáleného proudění, ČVUT Praha, 1992
ŘÍHA, Jaromír et al.: Matematické modelování hydrodynamických a disperzních jevů, PC-DIR Brno, 1997