English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBR008
NázevProjekt vodní stavby
Course nameProject of Water Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantAleš Dráb

Obsahové informace

Cílem předmětu je získání praktických znalostí v oblasti návrhu hydrotechnických staveb v těchto volitelných zaměřeních: úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie a protipovodňová ochrana.
Absolvent předmětu je schopen:
- na základě zadání specifikovat a vyhodnotit vstupní podklady,
- zpracovat průvodní a technickou zprávu projektu,
- provést odpovídající výpočty za účelem stanovení návrhových parametrů stavby,
- na základě dostupných podkladů a provedených výpočtů zpracovat výkresovou dokumentaci,
- prezentovat výsledky projektu,
- během zpracování využívat programové nástroje odpovídající projekční praxi.
Návrh hydrotechnické stavby dle zvoleného zaměření ve formě projektové dokumentace.
Obsahová náplň zahrnuje:
- koncepční návrh hydrotechnické stavby,
- návrhové výpočty (statické, hydrotechnické, hydroenergetické),
- návrh stavebně technického řešení hydrotechnické stavby,
- zpracování výkresové dokumentace stavby,
- zpracování textových příloh projektu (průvodní a techncká zpráva),
- příprava prezentace navrženého řešení,
- rozšíření praktických znalostí s používáním odpovídajícího programového vybavení.

Harmonogram cvičení

  • 1. Seznámení se stávajícím stavem zájmového území a koncepcepční návrh díla.
  • 2.- 4. Realizace vávrhových výpočtů a zpracování jejich dokumentace.
  • 5.- 8. Konstrukční návrh stavebních objektů a provozních souborů.
  • 9.-10. Zpracování výkresové dokumentace stavebních objektů a provozních souborů.
  • 11.-12. Zpracování průvodní a technické zprávy
  • 13. Prezentace projektu
Základní znalosti z oboru vodní hospodářství a vodní stavby, které zahrnují hydrauliku, statiku, říční hydrauliku a úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie, technické kreslení v systému Autocad.

Základní literatura předmětu

JANDORA, Jan, STARA, Vlastimil, STARÝ, Miloš: Hydraulika a hydrologie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002
DRÁB, Aleš: Vybrané stati z hydrotechniky - MODUL III, Využití hydroenergetického potenciálu, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007
DRÁB, Aleš: Projekt vodní stavby - Vodohospodářský projekt v AutoCAD CIVIL 3D, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MALEŇÁK, Jaroslav, PODSEDNÍK, Otto, ŠLEZINGR, Miloslav: Vodní stavby I, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002
RYBNIKAŘ a kol.: Vodní stavitelství, VUT Brno, 1993
JAIN, Subhash C.: Open - Chanel Flow, John Wiley and Sons, Inc. New York, 2001
WIDDEN Martin: Fluid mechanics, MACMILLAN PRES LTD, 1996
  • Praktické aplikace jsou studenty řešeny v průběhu projektu na základě individuálních zadání.