English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBR006
NázevÚpravy toků a jezy
Course nameRiver Training and Weirs

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJan Šulc

Obsahové informace

Absolvent získá znalosti o základních principech návrhu úpravy vodních toků a návrhu jezů. Absolvent předmětu je schopen:
- posoudit charakter vodního toku
- navrhnout typ úpravy toku, příčný profil a podélný sklon
- posoudit stabilitu navrženého koryta a provést návrh opevnění
- navrhnout pevný jez, provést základní hydrotechnické výpočty
- vytvořit projektovou dokumentaci k návrhu.
Úpravy toků a jezy navazují svým obsahem na předmět Vodohospodářské stavby se zaměřením především na problematiku úprav vodních toků, navrhování jezových konstrukcí a vodních cest. V úpravách toků je kladen důraz na posouzení stávajícího stavu říčního koryta z hlediska technického i ekobiologického a zpracování návrhu požadovaných úprav(hydrotechnické výpočty a základní výkresová dokumentace). Z problematiky navrhování jezových konstrukcí je zdůrazněn význam pevných jezů a jejich návrh. Informace o typech a návrhu jezů s pohyblivou hradící konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • Vodní toky a říční stavby v ČR, SVP, úvod o korytě, prvky vývoje říčního koryta
 • Koncepční řešení úpravy toku, účel jeho úpravy, pojem ekobiologická úprava, revitalizace
 • Návrh úpravy toku,podélný sklon dna, návrh a posouzení příčného profilu
 • Posouzení stability koryta - stabilita dna koryta, svahů, její stanovení v přímé a v oblouku
 • Opevňovací stavby v říčním korytě - opevnění dna, paty svahu, objekty na toku - spádové stupně, balvanité skluzy.
 • Vegetační doprovod vodních toků - břehové a doprovodné porosty, prostorová a druhová skladba porostů
 • Účel a charakter jezových staveb - základní pojmy, rozdělení, půdorysné uspořádání, návrhový průtok
 • Pevný jez - konstrukce pevného jezu, typy pevných jezů, jezové těleso, jezové pilíře, křídla nábřežních pilířů
 • Vývařiště - návrh prohloubeného vývaru, rozražeče a usměrňovače vodního proudu, opevnění dna a břehů za jezem
 • Bezpečnost a stabilita jezové konstrukce - síly působící na jezovou konstrukci, posouzení stability
 • Pohyblivé jezy - typy pohyblivých jezů, hydrostatické jezy a vakový jez, provizorní hrazení jezů
 • Evropské vodní cesty - význam, průplav Dunaj-Odra-Labe, plavební prostředky, trasa, podélný a příčný profil

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do problematiky předmětu. Opakování – rovnoměrné ustálené proudění, výpočet kapacity koryta při proměnlivé hodnotě stupně drsnosti (tvar – jednoduchý lichoběžníkový profil, složený lichoběžníkový profil – sestrojení měrné křivky koryta).
 • 2. Předání zadání úseku toku (situace na A3), hydrologických dat Qm a Qn a parametrů charakterizujících materiál dna (def, d90 ). Situace – vykreslení osy toku, staničení, vyznačení 5 příčných řezů. Vykreslení přehledného podélného profilu – určení průměrného podélného sklonu v zadaném úseku.
 • 3. Vykreslení vybraných 5 příčných řezů, posouzení kapacity koryta, synoptický řez. Návrh nového koryta, výpočet měrné křivky koryta pro zadané a navržené parametry.
 • 4. Dokončení a schválení návrhu nového koryta.
 • 5. Posouzení stability koryta – přímá, oblouk, návrh stabilizace břehů a dna toku.
 • 6. Návrh opevnění, vykreslení vzorového příčného řezu.
 • 7. Návrh pevného jezu – výpočet délky přelivné hrany, výpočet a vykreslení křivky přepadu.
 • 8. Výpočet měrné křivky přepadu. Dimenzování podjezí – posouzení typu vodního skoku a návrh vývaru, tloušťka vývarové desky, délka vývaru.
 • 9. Návrh podjezí – posouzení stability dna za vývarem - hloubka výmolu, délka opevnění dna za vývarem.
 • 10. Vykreslení podélného řezu jezovou konstrukcí a vykreslení situace.
 • 11. Dokončení a kompletace výkresové dokumentace.
 • 12. Stabilita jezové konstrukce – předběžné statické posouzení – Blighova metoda, stanovení sil působících na jezové těleso při zadaném zatěžovacím stavu. Zápočet.
Hydraulika, hydrologie, vodohospodářské stavby.

Základní literatura předmětu

ŠLEZINGR, Miloslav, ÚRADNÍČEK, Luboš: Bankside trees and shrubs, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003
ŠLEZINGR, Miloslav: BR06 - Hydrotechnické stavby I, studijní opora, Brno: VUT, 2006
ŘÍHA, Jaromír a kol: BR07 - Hydrotechnické stavby II, studijní opora, Brno: VUT, 2006
ŠLEZINGR, Miloslav: Revitalizace toků, Brno: nakladatelství VUTIUM, VUT v Brně, 2010
ŠLEZINGR, Miloslav, ÚRADNÍČEK, Luboš: Vegetační doprovod vodních toků a nádrží, Brno: akademické nakladatelství CERM, 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ŠLEZINGR, Miloslav: Břehová abraze, Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2003
MALEŇÁK, Jaroslav, PODSEDNÍK, Otto, ŠLEZINGR, Miloslav: Vodní stavby I, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. , 2002