English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP057
NázevOdpadové hospodářství
Course nameWaste Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hluštík

Obsahové informace

Schopnost orientace v legislativě v oblasti odpadového hospodářství, projekční znalosti navrhování skládky tuhého komunálního odpadu,stanovení množství komunálního odpadu, optimalizace nakládání s odpady, výpočet stability skládky komunálního odpadu Petersonovou metodou, technické zabezpečení skládek, vodní hospodářství skládek tuhého komunálního odpadu
Předmět je orientován do oblasti ekologického inženýrství s účelem rozšíření znalostí ochrany životního prostředí před únikem nebezpečných látek z komunálních i průmyslových odpadů.
Pozornost je zaměřena především na koncepci odpadového hospodářství ČR. Z technických způsobů zneškodňování odpadů se předmět podrobněji zabývá kompostováním a skládkováním odpadů podle platné české legislativy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Legislativa a terminologie v odpadovém hospodářství, fyzikálně-chemické charakteristiky odpadů, katalog odpadů, nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem.
 • 2. Koncepce odpadového hospodářství ČR – současnost a vývojové trendy, plány odpadového hospodářství.
 • 3. Obaly, rozdělení a jejich funkce.
 • 4. Třídění odpadu, nádoby na třídění odpadu.
 • 5. Skládkování – legislativa, skupiny skládek a jejich technické zabezpečení, výběr vhodné lokality, inženýrsko-geologické a hydrologické podklady, technické řešení skládek.
 • 6. Vodní hospodářství skládek, čištění průsakových vod.
 • 7. Rekultivace skládek a starých zátěží.
 • 8. Kompostování, rozdělení kompostáren, biologické procesy kompostování.
 • 9. Termické způsoby zneškodňování odpadů – spalování, zplyňování, pyrolýza.
 • 10. Návštěva spalovny v Brně.
 • 11. Technické řešení spaloven, stavební objekty a technologické vybavení.

Harmonogram cvičení

 • 1. Výběr lokality pro likvidaci odpadu, mapové podklady, informace o katastrálním území.
 • 2. Stanovení množství komunálního a biologického odpadu, objemový návrh zařízení pro likvidaci odpadu.
 • 3. Posuzování životního cyklu - environmentální managament.
 • 4. Výpočet stability skládky komunálního odpadu Petersonovou metodou.
 • 5. Situace skládky + příčný řez 1:1000.
 • 6. Situace rekultivace skládky 1:1000.
 • 7. Návrh velikosti kompostovacích objektů, strojní zabezpečení kompostárny.
 • 8. Situace kompostárny 1:1000.
 • 9. Technická zpráva.
 • 10. Návštěva spalovny v Brně.
 • 11. Zápočet.
Hydrogeologie
Chemie vody
Mechanika zemin

Základní literatura předmětu

Sbírka zákonů: Zákon o odpadech 185/2001 Sb., Česká republika, Praha., 2001
Sbírka zákonů: Zákon o obalech 477/2001 Sb., Česká republika, Praha., 2001
Sbírka zákonů: Zákon o ochraně ovzduší 86/2002 Sb., Česká republika, Praha., 2002
MŽP ČR: Kompletní a aktuální legislativa odpadového hospodářství, www.env.cz, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KURAŠ, Mečislav: Odpadové hospodářství, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., , 2008
KURAŠ, Mečislav: Odpady a jejich zpracování, Ekomonitor, 0

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz