English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP054
NázevHydrologie stokových sítí
Course nameHydrology of Sewer Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantJaroslav Raclavský

Obsahové informace

Předmět seznamuje studenty se speciální hydrologií a hydraulikou, která se uplatňuje ve stokových sítích.
Student získá následující oborové znalosti a dovednosti: návrh speciální hydrologie a hydrauliky, která se používá ve stokových sítích, posouzení kapacity stokové soustavy, dimenzování stokové sítě simulačním modelem SWMM a MIKE URBAN, návrh retenční nádrže a odlehčovací komory, měření průtoků na stokové síti, nakládání s dešťovými vodami.
Obsahem předmětu Hydrologie stokových sítí je řešení problematiky navazující na šíře koncipovaný předmět Stokování a čištění odpadních vod a související s kurzy Progresivní výpočtové postupy ve stokování, Městské odvodnění a zejména na základní oborové předměty – především Hydraulika v několika kurzech, základem je obecná hydrologie, ze které obsahově předmět vychází a navazuje na ni. V předmětu jsou řešeny zejména ty oblasti problematiky, kdy hydraulika stokových sítí definuje jiné parametry než obecná hydraulika.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, cíle, úkoly hydrologie stokových sítí.
 • 2. Dešťová data jako základní parametr simulačních prostředků, měření srážek.
 • 3. Soudobá koncepce řešení systémů městského odvodnění, monitoring a simulační modelování, klíčové ukazatele, základní řešené vodohospodářské úkoly.
 • 4. Základní aspekty správného použití simulačních modelů pro vodohospodářské úlohy – druhy modelů, data pro simulační modely, kalibrace a verifikace.
 • 5. Gravitační, podtlaková a tlaková kanalizace.
 • 6. Měření průtoků na stokové síti.
 • 7. Doporučená struktura projektové dokumentace.
 • 8. Nakládání s dešťovými vodami.
 • 9. Objekty na stokových sítích.
 • 10. Retenční a detenční nádrže.
 • 11. Generální plán odvodnění, plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

Harmonogram cvičení

 • 1. Posouzení kapacity jednotné stokové soustavy I.
 • 2. Posouzení kapacity jednotné stokové soustavy II.
 • 3. Dimenzování stokové sítě simulačním modelem SWMM-I.
 • 4. Dimenzování stokové sítě simulačním modelem SWMM-II.
 • 5. Dimenzování stokové sítě simulačním modelem MIKE URBAN-I.
 • 6. Dimenzování stokové sítě simulačním modelem MIKE URBAN-II.
 • 7. Dimenzování stokové sítě simulačním modelem MIKE URBAN-III.
 • 8. Návrh retenční nádrže
 • 9. Návrh odlehčovací komory
 • 10. Návrh odlehčovací komory
 • 11. Zápočet
Stokování a číštení odpadních vod, hydraulika, hydrologie, inženýrské sítě
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz