English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP03
NázevVodárenství
Course nameWater Supply

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantLadislav Tuhovčák

Obsahové informace

Schopnost orientace v technologických procesech úpravy pitné vody, navrhovat jednoduché úpravny vody a další prvky systémů zásobování pitnou vodou, provádět základní návrhové výpočty potřeby a spotřeby vody a jednotlivých prvků systémů zásobování pitnou vodou. Způsobilost návrhu profilů, trubního materiálu, tvarovek a armatur jednotlivých vodovodních řadů. Schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentaci vodovodů.
Jímání vody, základní technologické procesy úpravy vod, způsoby dezinfekce, bilanční vykazování spotřeby, výpočet potřeby vody, koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, vodojemy a čerpací stanice, návrh a posouzení vodovodní sítě, trubní materiály, tvarovky a armatury, projektová a provozní dokumentace dokumentace vodovodů, organizace a struktura řízení oboru v ČR.

Harmonogram přednášky

 • 1. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody
 • 2. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, spotřeba a potřeba vody
 • 3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže
 • 4. Usazování, čiření vločkovým mrakem
 • 5. Filtrace
 • 6. Oxidace a další způsoby úpravy vody
 • 7. Hygienické zabezpečení vody, Chemické a kalové hospodářství úpraven vody
 • 8. Vodárenské čerpací stanice
 • 9. Vodojemy
 • 10.Vodovodní síť, dimenzování, hydraulická analýza
 • 11.Trubní materiály, armatury, tvarovky
 • 12.Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace, provozní řád
 • 13.Organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody

Harmonogram cvičení

 • 1. Výpočet tlakových ztrát v potrubí
 • 2. Výpočet potřeby vody
 • 3. Index upravitelnosti surové vody
 • 4. Návrh jímacího objektu
 • 5. Návrh vločkovací nádrže
 • 6. Návrh usazovací nádrže
 • 7. Technologické schéma UV
 • 8. Výškové uspořádání ÚV, chemické hospodářství
 • 9. Návrh výškového umístění vodojemu
 • 10.Pracovní bod čerpací stanice
 • 11.Návrh přípojky a vodoměrné šachty
 • 12.Kladečské schema vybraného uzlu
 • 13.Zápočet
Hydraulika, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody

Základní literatura předmětu

Tuhovčák, Adler, Kučera, Raclavský: Vodárenství, VUT v Brně, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Tuhovčák, L. a kol.: Multimediální učebnice "Zásobování vodou", ÚVHO, FAST, VUT v Brně, 1999
Twort A.: Water Supply -5th Edition, IWA Publishing, 2000
Alegre H.: Performance Indicators in Water Supply Systems, IWA Publishing, 2000
 • Systém hodnocení zveřejněn na webových stránkách VHO.

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz