English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP007
NázevProjekt stokování a ČOV
Course nameProject Sewerages and WWTP

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hluštík

Obsahové informace

Projekt stokové sítě a čistírny odpadních vod, výpočet množství odpadních vod, návrh a dimenzování stokové sítě, trasování kanalizace, technologické schéma čistírny odpadních vod, podélný profil kmenové stoky, schéma čistírny odpadních vod, technická zpráva.
Předmět rozšiřuje a procvičuje teoretické znalosti a praktické projekční dovednosti, které jsou získávány v předmětech Stokování a Čištění odpadních vod. V rámci komplexního projektu je řešeno odvodnění urbanizovaného území a bezpečné zneškodnění veškerých odpadních vod na individuálně zadaném, reálném zájmovém území. Projekt je zpracován formou projektové dokumentace stokové sítě a čistírny odpadních vod. Požadovaná výkresová dokumentace je vypracována včetně technické zprávy a podrobných hydrotechnických a technologických výpočtů. V rámci předmětů je využívána výpočetní technika a aktuální software.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání a topologie
 • 2. Výpočet průtoků v kanalizaci a přítok vody na ČOV
 • 3. Hydraulická analýza sítě - Hydrotechnická situace stokové sítě
 • 4. Technologické a výškové schéma čistírny odpadních vod
 • 5. Návrh objektů čistírny odpadních vod
 • 6. Podélné profily stokové sítě
 • 7. Vzorový příčný řez potrubím, koordinace sítí, návrh strojních zařízení čistírny odpadních vod
 • 8. Plánovaná exkurze, konzultace
 • 9. Podrobná situace objektů čistírny odpadních vod
 • 10. Situace stokové sítě, technická zpráva
 • 11. Zápočet
Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Stokování, čištění odpadních vod, Hydraulika, Hydrologie

Základní literatura předmětu

HLAVÍNEK, Petr a HLAVÁČEK, Jan.: Čištění odpadních vod Praktické příklady výpočtů, NOEL 2000 , 1996
HLAVÍNEK, Petr, MIČÍN, Jan, PRAX, Petr: Příručka stokování a čištění, NOEL 2000, 2001
STRÁNSKÝ, David: Metodická příručka - Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí, OPZP, 2009
GRADY, Leslie, DAIGGER, Glen, LOVE, Nancy, FILIPE, Carlos,: Biological Wastewater Treatment - Third Edition, IWA Publishing, 2011
Sbírka zákonů.: Úplné nařízení vlády č. 23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, Česká republika, Praha., 2011

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz