English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP006
NázevProjekt vodárenství
Course nameWater Supply - project

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantTomáš Kučera

Obsahové informace

Studenti si na konkrétním mapovém podkladě osvojí postupy navrhování vodovodů jako komplexního systému složeného z vybraných objektů - zdroje vody, úpravny vody, vodojemu a vodovodní sítě. V rámci předmětu zpracují projektovou dokumentaci ve formě studie o následující skladbě: výpočet potřeby vody, návrh a výkres zdroje vody, návrh technologie úpravy vody, návrh a výkres vodojemu, návrh trasy vodovodu (situace vodovodní sítě, podélný profil vodovodu), hydraulická analýza sítě, technická zpráva.
V rámci předmětu si studenti rozšiřují teoretické znalosti a procvičují praktické projekční dovednosti, které jsou získávány především v předmětu Vodárenství. Studenti řeší komplexní projekt zásobování pitnou vodou ve vybrané obci menší velikosti, avšak na reálném území a každý s individuálním zadáním.
Studenti se postupně zabývají řešením jímání vody, úpravou vody, akumulací, čerpáním a dopravou vody. Zpracované řešení odevzdávají formou projektové dokumentace. V rámci předmětů je využívána maximálně výpočetní technika a aktuální software.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání, topologie, umístění objektů
 • 2. Výpočet potřeby vody
 • 3. Schematizace odběrů, hydraulická analýza sítě
 • 4. Hydraulická analýza sítě - dokončení
 • 5. Návrh jímacího objektu
 • 6. Návrh technologie úpravy vody
 • 7. Provozní budova úpravny vody, technologické schémata
 • 8. Návrh vodojemu
 • 9. Situace
 • 10. Podélné profily
 • 11. Technická zpráva, kompletace projektu
 • 12. Exkurze/seminář
 • 13. Hodnocení projektů a zápočet
Vodárenství, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Hydraulika, Technické kreslení
Literatura není u předmětu zadána
 • Systém hodnocení zveřejněn na stránkách VHO.

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz