English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP004
NázevJakost vody v povodí
Course nameWater Quality

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hlavínek

Obsahové informace

Schopnost orientace v látkách ohrožujících jakost a nezávadnost vod. Specifika srážkových, povrchových a podzemních vod. Způsobilost výpočtu kyslíkové bilance toku. Schopnost orientovat se v matematických modelech jakosti vody. Znalosti o příčinách havárií a způsobech jejich sanace.
Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení se základními charakteristikami vody, základy hydrobiologie, druhy znečišťovatelů a jejich efekty, metodami vyhodnocení kvality vody. Předmět se zabývá podzemními vodami, povrchovými vodami a kvalitou vody ve vodních nádržích. Důležitou součástí předmětu jsou také havárie na vodách a jejich sanace, řízení kvality vody a zákonná opatření pro ochranu vod v ČR. Poslední kapitola je věnována simulačním modelům pro modelování kvality vody v recipientu (QUAL2E).

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, historie.
 • 2. Hydrobiologie.
 • 3. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, závadné látky.
 • 4. Odpadní vody městské, splaškové, srážkové, průmyslové.
 • 5. Srážkové vody, znečištění, kyselé srážky.
 • 6. Podzemní vody, znečištění, migrace a samočištění.
 • 7. Ochrana podzemních vod.
 • 8. Povrchové vody, samočištění.
 • 9. Kyslíkový režim v toku, jakost vod a jejich klasifikace.
 • 10. Matematické modelování jakosti vody v tocích a v nádržích.
 • 11. Havarijní stavy v čistotě vod. Legislativa. ochrana vod v ČR.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, zadání seminární práce.
 • 2. Příklad 1 – Výpočet spotřeby kyslíku znečištěné vody.
 • 3. Příklad 2 a 3 – Výpočet rovnovážné koncentrace kyslíku ve vodě. Stanovení zbytkového znečištění vody.
 • 4. Příklad 4 – Výpočet průběhu biochemické spotřeby kyslíku.
 • 5. Příklad 5 – Průběh koncentrace kyslíku v recipientu pod čistírnou odpadních vod.
 • 6. Příklad 6 – Vliv umělého provzdušnění na průběh koncentrace kyslíku v recipientu. Kontrola postupu řešení seminární práce.
 • 7. Příklad 7 – Výpočet celkové spotřeby kyslíku metodou Reeda a Theriaulta.
 • 8. Příklad 8 – Výpočet celkové spotřeby kyslíku metodou rovnic druhého řádu. Kontrola postupu řešení seminární práce.
 • 9. Příklad 9 – Stanovení kritických hodnot v recipientu.
 • 10. Odevzdání a prezentace seminárních prací.
 • 11. Zápočet.
matematika, fyzika, hydraulika, chemie vody, stokování a čištění odpadních vod
Literatura není u předmětu zadána