English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP003
NázevVodárenství
Course nameWater Supply

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantLadislav Tuhovčák

Obsahové informace

Student získá schopnost orientace v technologických procesech úpravy pitné vody, navrhovat jednoduché úpravny vody a další prvky systémů zásobování pitnou vodou, provádět základní návrhové výpočty potřeby a spotřeby vody a jednotlivých prvků systémů zásobování pitnou vodou, návrh profilů, trubního materiálu, tvarovek a armatur jednotlivých vodovodních řadů,schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentaci vodovodů.
Jímání vody, základní technologické procesy úpravy vod, způsoby dezinfekce, bilanční vykazování spotřeby, výpočet potřeby vody, koncepční řešení vodárenských systémů, tlaková pásma, vodojemy a čerpací stanice, návrh a posouzení vodovodní sítě, trubní materiály, tvarovky a armatury, projektová a provozní dokumentace vodovodů, organizace a struktura řízení oboru v ČR.

Harmonogram přednášky

 • 1. Koncepční řešení vodárenských systémů, tlakové poměry, spotřeba a potřeba vody
 • 2. Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vody, předúprava vody
 • 3. Úprava vody, koagulace, homogenizační zařízení, vločkovací nádrže
 • 4. Usazování, čiření vločkovým mrakem
 • 5. Filtrace
 • 6. Oxidace a další způsoby úpravy vody
 • 7. Hygienické zabezpečení vody, chemické a kalové hospodářství úpraven vody
 • 8. Vodojemy, čerpací stanice
 • 9. Hydraulická analýza vodovodní sítě, softwarové vybavení
 • 10. Vodovodní síť, přípojky, dimenzování
 • 11. Trubní materiály, tvarovky a armatury
 • 12. Bloky na potrubí, tlakové zkoušky vodovodů, projektová dokumentace
 • 13. Majetková a provozní evidence, organizační struktura oboru VaK v ČR, typy společností, cena vody

Harmonogram cvičení

 • 1. Výpočet tlakových ztrát v potrubí
 • 2. Výpočet potřeby vody
 • 3. Index upravitelnosti surové vody
 • 4. Návrh jímacího objektu
 • 5. Návrh vločkovací nádrže
 • 6. Návrh usazovací nádrže
 • 7. Technologické schéma ÚV
 • 8. Výškové uspořádání ÚV, chemické hospodářství
 • 9. Návrh výškového umístění vodojemu
 • 10. Pracovní bod čerpací stanice
 • 11. Návrh přípojky a vodoměrné šachty
 • 12. Kladečské schema vybraného uzlu
 • 13. Zápočet
Hydraulika, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody

Základní literatura předmětu

TUHOVČÁK, Ladislav et. all: Vodárenství, VUT v Brně, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

EDZWALD, James: Water Quality and Treatment: A Handbook on Drinking Water, AWWA, 2010
BIELA, Renata a BERÁNEK, Josef: Úprava vody a balneotechnika, CERM, s.r.o. Brno, 2004
TWORT, Alan et all.: Water Supply , IWA Publishing, 2000
ALEGRE, Helena et all: Performance Indicators in Water Supply Systems, IWA Publishing, 2000
 • Systém hodnocení zveřejněn na webových stránkách VHO.

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz