English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP001
NázevVýuka v terénu (V)
Course nameField Training (V)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu5

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hluštík

Obsahové informace

Student se naučí pracovat s mapovými podklady, projektovými dokumentacemi, zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data z terénu v oblasti vodárenství, stokování, čištění odpadních vod, hydrauliky a hydrologie, hydrotechnických staveb (přehrady, využití vodní energie, hráze, jezy a vegetační doprovod vodních toků), hydropedologie, hydrostatiky, hrazení bystřin, vodní a větrné eroze, objektů liniových staveb (závlahové soustavy, odvodňovací zařízení).
Předmět se orientuje na praktické návyky pro předprojektovou přípravu a průzkum. Kombinuje geodetická měření s rekognoskací a následným průzkumem sítí, vodovodních nebo kanalizačních, a se sběrem dat sloužících jako východisko pro stanovení návrhových parametrů sítí, zaměření a vytyčení hlavních prvků společných zařízení v povodí s ohledem na protierozní ochranu povodí a pozemkové úpravy. Snahou je lokálně cílit průzkumy tak, aby plnily i reálné požadavky obcí, případně sloužily jako podklad k dalším vědecko technickým pracím ústavu. Výstupem z výuky je kolektivně vypracovaný elaborát.
státní mapové podklady, geodézie, inženýrské sítě

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NOVÁK, J. a kol.: Příručka provozovatele stokové sítě, Medim, spol. s r.o., Praha, 2003
NOVÁK, J. a kol.: Příručka provozovatele vodovodní sítě, Medim, spol. s r.o., Praha, 2003
TORGE, Wolfgang: Surveying, de Gruyter, , 2001
  • Výuka probíhá v posledním týdnu letního semestru pro ústavy VHK, VST a VHO. Výuku si každý ústav zajišťuje sám, podle jeho zaměření. Studenti kontaktují garanty předmětu z jednotlivých ústavů na základě přihlášení své BP k danému ústavu.

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz