English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO055
NázevVybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí
Course nameSelected Problems of Design and Realization of Metal and Timber Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti navrhování spřažených ocelobetonových ohýbaných a tlačených konstrukčních prvků. Absolvent předmětu bude schopen:
- provést návrh spřažených ocelobetonových nosníků na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti,
- provést návrh smykového spojení spřažených ocelobetonových nosníků,
- provést návrh spřaženého ocelobetonového sloupu,
- stanovit požární odolnost ocelobetonového nosníku a sloupu.
Student získá širší znalosti a dovednosti z oblasti navrhování dřevěných konstrukcí. Absolvent předmětu bude schopen:
- aplikovat pravidla navrhování a zásady výpočtu konstrukce z lepeného lamelového dřeva,
- aplikovat zásady navrhování montážních spojů dřevěných konstrukcí s kovovými prvky,
- navrhnout dřevěnou konstrukci na účinky požáru, včetně návrhu spojů na účinky požáru.
Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky a dílce – zásady konstrukčního uspořádání, základní principy navrhování.
Spřažené ocelobetonové nosníky – mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti ohýbaných ocelobetonových konstrukčních prvků.
Spřažené ocelobetonové nosníky – zásady návrhu smykového spojení.
Spřažené ocelobetonové sloupy – základní principy navrhování tlačených ocelobetonových konstrukčních prvků.
Konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Zásady navrhování, zásady výpočtu, použití.
Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky. Zásady navrhování, zásady výpočtu.
Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků a spojů při požáru, pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu.
Navrhování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru, zásady výpočtu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy - základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování.
 • 2. Ocelobetonové nosníky - mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování).
 • 3. Ocelobetonové nosníky - smykové spojení (typy, základní zásady pro navrhování).
 • 4. Ocelobetonové sloupy - základní zásady konstrukčního řešení a navrhování.
 • 5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru.
 • 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza.
 • 7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily.
 • 8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu.
 • 9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru.
 • 10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu.
 • 11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky - přehled, základní principy, průřezy, materiál.
 • 2. Spřažené ocelobetonové nosníky: zásady navrhování - mezní stavy únosnosti a použitelnosti.
 • 3. Spřažené ocelobetonové nosníky: zásady navrhování - smykové spojení.
 • 4. Spřažené ocelobetonové sloupy: zásady navrhování - prostý tlak, vzpěrný tlak.
 • 5. Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky: zásady posouzení požární odolnosti.
 • 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – statická analýza.
 • 7.-8. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – statická analýza.
 • 9. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování.
 • 10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru.
 • 11. Praktické aplikace a příklady ocelobetonových a dřevěných konstrukčních prvků a dílců.
Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí. Betonové konstrukce - základy navrhování prvků betonových konstrukcí.

Základní literatura předmětu

Balio, G., Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999
Brown, C.J., Nielsen, J.: Silos – fundamentals of theory, behaviour and design, E&FN Spon, 1998
: Timber Engineering – STEP 1, Centrm Hout, 1995
: Timber Engineering – STEP 2, Centrm Hout, 1995

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Mrázik, A., Škaloud, M., Ticháček, M.: Plastic design of steel structures, , 1987
SCI-The Steel Construction Institute: ESDEP-European Steel Design Education Programme, CD ROM, U.K., 2000
KOZÁK, J.: Steel-Concrete Structures for Multistorey Buildings, Alfa Bratislava, 1991
JOHNSON, R.P. and BUCKBY, R.J. : Composite Structures of Steel and Concrete - Vol. 1.: Buildings, London: John Willey and Sons, 1986