English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO001
NázevKonstrukce a dopravní stavby
Course nameEngineering and Transport Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Přehled o základních konstrukčních systémech nosných stavebních konstrukcí - halové stavby, patrové budovy, inženýrské konstrukce, technologické konstrukce, mosty a lávky. Přehled o fyzikálně mechanických vlastnostech, výhodách a nevýhodách základních konstrukčních materiálů nosných konstrukcí a jejich statistických parametrech. Základní principy zatížení nosných stavebních konstrukcí.
Obecné informace o dopravě – historie, druhy dopravy, význam ve společnosti, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy, základní pojmy z dopravní terminologie. Železniční doprava – zákon o drahách, geometrické parametry koleje, železniční svršek a spodek, výhybky a výhybkové konstrukce, železniční stanice. Pozemní komunikace – kategorie pozemních komunikací, šířkové uspořádání, návrh osy a nivelety, druhy vozovek, technologie staveb pozemních komunikací. Letiště.
Historie, vývoj a význam inženýrských konstrukcí ve stavebnictví. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb a jejich obecné charakteristiky.
Materiály pro konstrukce - vlastnosti materiálů z hlediska použití ve stavebních konstrukcích, hlavní materiálové charakteristiky.
Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, zatěžovací stavy a kombinace.
Betonové a zděné konstrukce, kovové a dřevěné konstrukce - základní typy, dispoziční a konstrukční řešení, zásadní konstrukční detaily.
Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky, zděné mosty - klenby: přehled používaných typů.
Historie dopravy, rozdělení dopravy, význam jednotlivých druhů dopravy ve společnosti, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. Integrované dopravní systémy. Základní terminologie.
Charakteristika železniční dopravy, základní pojmy, směrové a sklonové poměry železniční tratě, železniční svršek a spodek. Železniční stanice.
Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, navrhování pozemních komunikací, technologie staveb pozemních komunikací, městské komunikace.
Letiště.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
 • 2. Materiály pro stavební konstrukce.
 • 3. Základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí.
 • 4. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
 • 5. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
 • 6. Zásady konstrukčního řešení staveb.
 • 7. Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky.
 • 8. Historie dopravy, rozdělení dopravy. význam jednotlivých druhů dopravy, výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy. Základní pojmy z oblasti železniční dopravy. Návrh směrových a sklonových poměrů železničních tratí.
 • 9. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR. Projektování pozemních komunikací.
 • 10. Městské komunikace.
 • 11. Technologie stavby pozemních komunikací. Druhy vozovek.
 • 12. Železniční svršek a spodek. 13. Železniční stanice. Letiště.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
 • 2.-3. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb: základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí, betonové, ocelové a dřevěné mosty a lávky, zásady konstrukčního řešení staveb.
 • 4.-5. Materiály pro stavební konstrukce: základní stavební materiály, jejich fyzikálně mechanické vlastnosti, výhody a nevýhody.
 • 6. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
 • 7. Základní terminologie. Návrh liniových staveb. Směrové poměry – návrh osy pozemní komunikace, prostý kružnicový oblouk.
 • 8. Směrové poměry – přechodnice (klotoida), oblouk s krajními přechodnicemi.
 • 9. Sklonové poměry – návrh nivelety.
 • 10. Výkresová dokumentace – situace, podélný profil.
 • 11. Kategorie pozemních komunikací, šířkové uspořádání pozemních komunikací, příčný řez.
 • 12. Příčné uspořádání železniční tratě, odvodnění, zemní těleso.
 • 13. Závěrečná kontrola zpracovaných zadaných úkolů.
Základní znalosti stavebních látek, elementární základy pružnosti, pevnosti a stavební mechaniky.
Základní znalosti matematiky a geometrie. Základní orientace v mapách.

Základní literatura předmětu

Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2002
Salmon, C.G., Johnson, J.E.: Steel Structures: Design and Behavior, Addison-Wesley Pub Co, 1997
Bajer, M., Karmazínová, M., Puchrík, J. a kol.: Konstrukce a dopravní stavby - studijní opora pro kombinované studium, CERM, elektronická forma, 2004
Nilson, A. H., Darwin, D., Dolan, C. W.: Design of Concrete Structures, McGraf-Hill, New York, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Ferjenčík,P.,Melcher,J. a kol.: Navrhovanie ocelových konštrukcií, ALFA Bratislava, 1986
Chochol, Lehovec a kol.: Cesty a dialnice-Projektovanie, ALFA Bratislava, 1989
Tyc, Kubát, Dostál, Havíř: Železniční stavby, Dh-Press Bratislava, 1993