English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBN03
NázevVýuka v terénu
Course nameField Training

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu10

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student zdokonalí své znalosti a dovednosti v oblasti železničních staveb, pozemních komunikací a mechaniky zemin při praktické výuce v terénu. Cílem předmětu je procvičit získané znalosti a dovednosti v oblasti navrhování geometrických parametrů koleje a vytyčení prostorové polohy, návrh úseku pozemní komunikace v zaměřených geodetických podkladech. Student se prakticky seznámí s metodami geotechnického průzkumu a diagnostikou ocelových a betonových mostů.
Projekt optimalizace traťového úseku. Zaměření prostorové polohy trati, zemního tělesa a objektů železničního spodku, vyhodnocení směrových a sklonových poměrů. Návrh nových parametrů konstrukčního a geometrického uspořádání, vytyčení nové prostorové polohy, vytyčení k zajišťovacím značkám. Praktická aplikace diagnostických metod, statická a dynamická zatěžovací zkouška. Vzorové příčné řezy, návrh a posouzení konstrukčních vrstev železničního spodku. Nákresný přehled železničního svršku. Dispoziční uspořádání jednoduché výhybky, přesná nivelace výškové polohy. Zaměření části železniční stanice. Přednáška o principech a metodách GPS měření. Nácvik GPS měření s různými přístrojovými soupravami.
Přepočet únosnosti mostního objektu. Vypracování výkresové dokumentace.
Zaměření situace a terénu metodami GPS. Nivelace trasy pozemní komunikace. Projekt rekonstrukce pozemní komunikace. Zaměření situace a terénu. Návrh rekonstruovaného řešení – směrové a výškové řešení, šířkové uspořádání, příčné řezy. Návrh křižovatky, parkoviště podle místních podmínek. Praktické vytyčení podle navrženého projektu, Praktické vytyčení podle navrženého projektu silniční komunikace, využití GPS metod. Praktická aplikace diagnostických metod např. statická zatěžovací deska, jádrový vývrt, vizuální prohlídka s klasifikací podle Katalogu poruch netuhých vozovek TP 82, měření nerovností čtyřmetrovou latí, posouzení drsnosti povrchu vozovky – stanovení makrotextury pískem.
Seznámení v terénu se základními metodami inženýrskogeologického průzkumu, dokumentace vrtných prací, průzkumná souprava G10, lehká penetrační souprava, vyhodnocení stavebně-geologického průzkumu.
Geodézie ve stavebnictví, souřadnicové systémy v ČR, geodetické výpočty, úhlová a délková měření, výškové systémy a výšková měření, vytyčování staveb, přehled o mapových dílech v ČR.
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy. Projektování železničních tratí, členění a stavba železničního spodku.
Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací
Mechanika zemin, klasifikace zemin pro inženýrské účely.
Literatura není u předmětu zadána
  • Výuka v terénu se koná mimo Brno.