English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBN02
NázevŽelezniční stavby II
Course nameRailway Structures II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student zvládne problematiku stavby a tvaru zemního tělesa, odvodnění tělesa železničního spodku, návrh a posouzení konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku. Student se seznámí s geotechnickým průzkumem železničního spodku a dalšími diagnostickými metody. Student dále zvládne problematiku konstrukce železničního svršku, jeho součástí a seznámí se moderními konstrukcemi kolejové jízdní dráhy a jeho vývojem. Kromě běžné koleje se student seznámí také s výhybkami a výhybkovými konstrukcemi a naučí se projektovat jednoduchá kolejové spojení a rozvětvení.
Stavba a tvar zemního tělesa, odvodnění tělesa železničního spodku, diagnostika, poruchy a sanace staveb - zemní těleso v náspu, zemní těleso v zářezu a odřezu, svahy železničního tělesa a jejich ochrana.
Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku a opravné práce, diagnostické metody, sanační metody, zvyšování únosnosti a stability tělesa železničního spodku.
Konstrukce železničního svršku, vývoj konstrukce, kolejnice, kolejnicové styky, kolejnicové podpory, kolejové lože, systémy upevnění kolejnic na pražce.
Namáhání a výpočty únosnosti železničního svršku.
Teoretické základy bezstykové koleje, svařování kolejnic, dlouhé kolejnicové pásy, udržování bezstykové koleje, poruchy bezstykové koleje.
Moderní konstrukce kolejové jízdní dráhy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stavba a tvar zemního tělesa, zemní těleso v náspu.
 • 2. Zemní těleso v zářezu a odřezu.
 • 3. Svahy železničního tělesa a jejich ochrana.
 • 4. Odvodnění tělesa železničního spodku.
 • 5. Diagnostika, poruchy a sanace staveb.Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku a opravné práce.
 • 6. Diagnostické metody. Sanační metody. Zvyšování únosnosti a stability tělesa železničního spodku.
 • 7. Konstrukce železničního svršku, vývoj konstrukce.
 • 8. Kolejnice, kolejnicové styky.
 • 9. Kolejnicové podpory, příčné pražce, kolejové lože.
 • 10.Systémy upevnění kolejnic na pražce.
 • 11.Namáhání a výpočty únosnosti železničního svršku.
 • 12.Teoretické základy bezstykové koleje, svařování kolejnic, dlouhé kolejnicové pásy. Udržování bezstykové koleje, poruchy bezstykové koleje.
 • 13.Moderní konstrukce kolejové jízdní dráhy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, zadání projektu
 • 2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu
 • 3. Zemní těleso železničního spodku. Odvodnění, opěrné a zárubní zdi
 • 4. Úprava výkresů
 • 5. Technická zpráva, konzultace
 • 6. Odevzdání projektu. Návrh vyrovnání geometrických parametrů koleje
 • 7. Přehled součástí železničního svršku.
 • 8. Stykovaná kolej, sled kolejnic v oblouku.
 • 9. Bezstyková kolej
 • 10. Základní rozměry výhybek.
 • 11. Transformace výhybek.
 • 12. Jednoduchá kolejová spojka, odbočení do rovnoběžné koleje.
 • 13. Odevzdání příkladů, zápočet
Mechanika zemin, stabilita svahů, zemní tlaky, zhutňování zemin, zlepšování vlastností zemin, stabilizace zemin.
Pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky.
Projektování železničních tratí a členění a stavba železničního spodku
Literatura není u předmětu zadána