English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBN002
NázevŽelezniční stavby 2
Course nameRailway Structures 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student zvládne problematiku stavby a tvaru zemního tělesa, odvodnění tělesa železničního spodku, návrh a posouzení konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku. Student se seznámí s geotechnickým průzkumem železničního spodku a dalšími diagnostickými metody. Student dále zvládne problematiku konstrukce železničního svršku, jeho součástí a seznámí se moderními konstrukcemi kolejové jízdní dráhy a jeho vývojem. Kromě běžné koleje se student seznámí také s výhybkami a výhybkovými konstrukcemi a naučí se projektovat jednoduchá kolejové spojení a rozvětvení.
Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční tratě, základní pojmy, dělení. Pražcové podloží – únosnost, typ konstrukce a navrhování konstrukce, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.
Stavba a tvar zemního tělesa, odvodnění tělesa železničního spodku, zemní těleso v náspu, zemní těleso v zářezu a odřezu, svahy železničního tělesa a jejich ochrana.
Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku a opravné práce, diagnostické metody, sanační metody, zvyšování únosnosti a stability tělesa železničního spodku.
Konstrukce železničního svršku, vývoj konstrukce, kolejnice, výroba kolejnic, kolejnicové styky, kolejnicové podpory, kolejové lože, systémy upevnění kolejnic na pražce.
Zřizování bezstykové koleje, svařování kolejnic, udržování bezstykové koleje.
Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla.
Výhybková spojení a rozvětvení. Kolejové spojky, odbočení do rovnoběžné koleje.

Harmonogram přednášky

 • 1. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev. Pražcové podloží – typy konstrukcí
 • 2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu
 • 3. Geosyntetické prvky. Zlepšené a stabilizované zeminy. Zemní těleso železničního spodku.
 • 4. Sklony svahů a jejich stabilita. Ochrana svahů zemního tělesa. Odvodnění tělesa železničního spodku.
 • 5. Geotechnický průzkum. Poruchy železničního spodku.
 • 6. Základní konstrukční prvky železničního svršku. Kolejnice.
 • 7. Sled kolejnic. Příčné pražce.
 • 8. Bezstyková kolej. Zřizování bezstykové koleje, udržování bezstykové koleje.
 • 9. Upevnění kolejnic na pražci. Kolejové lože.
 • 10. Systémy upevnění kolejnic na pražce.
 • 11. Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
 • 12. Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla.
 • 13. Výhybková spojení a rozvětvení. Kolejové spojky, odbočení do rovnoběžné koleje.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, zadání projektu
 • 2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu
 • 3. Zemní těleso železničního spodku. Odvodnění, opěrné a zárubní zdi
 • 4. Úprava výkresů
 • 5. Technická zpráva, konzultace
 • 6. Odevzdání projektu. Návrh vyrovnání geometrických parametrů koleje
 • 7. Přehled součástí železničního svršku.
 • 8. Stykovaná kolej, sled kolejnic v oblouku.
 • 9. Bezstyková kolej
 • 10. Základní rozměry výhybek.
 • 11. Transformace výhybek.
 • 12. Jednoduchá kolejová spojka, odbočení do rovnoběžné koleje.
 • 13. Odevzdání příkladů, zápočet
Mechanika zemin, stabilita svahů, zemní tlaky, zhutňování zemin, zlepšování vlastností zemin, stabilizace zemin.
Pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky.
Projektování železničních tratí a členění a stavba železničního spodku

Základní literatura předmětu

Klimeš, F.: Železniční stavitelství I, SNTL Praha, 1978
Plášek, O.: Železniční stavby. Návody do cvičení, CERM, 2002
Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby. Železniční spodek a svršek, CERM, 2007
Coenraad Esveld: Modern Railway Track, MRT- Productions, 2001
kol.: British Railway Track, The Permanent Way Institution, 1993
Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby. Železniční svršek a spodek, CERM, 2004
IŽVOLT, Libor: Železničný spodok, EDIS vydavateľstvo ŽU, 2008