English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBN001
NázevŽelezniční stavby 1
Course nameRailway Structures 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student zvládne problematiku návrhu a posouzení geometrických parametrů koleje, tj. omezení jednotlivých geometrických parametrů, návrh prvků směrového a sklonového uspořádání železničních tratí, návrh geometrických parametrů pro jednotky s naklápěcími skříněmi. Student se seznámí s posouzením odchylek geometrických parametrů koleje při stavbě a přejímce a při provozu a údržbě. Student získá vědomosti týkající se prostorového uspořádání železničních tratí – průjezdných průřezů a osových vzdáleností kolejí. Student se seznámí s projektování železničních tratí a základním členěním a uspořádáním železničního spodku.
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, rozchod koleje, vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů, směrové poměry, sklonové poměry, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční tratě, základní pojmy, dělení. Pražcové podloží – únosnost, rozdělení napětí, typ konstrukce a navrhování konstrukce, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.

Harmonogram přednášky

 • 1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová poloha, rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje.
 • 2. Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů. Vzestupnice. Zborcení koleje
 • 3. Směrové poměry. Přechodnice.
 • 4. Přechodnice s nelineárním průběhem křivosti.
 • 5. Složené oblouky. Mezilehlá přechodnice. Inflexní motiv.
 • 6. Sklonové poměry. Zaoblení lomu sklonu.
 • 7. Uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
 • 8. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
 • 9. Zaměření prostorové polohy, úlohy optimalizace.
 • 10. Vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
 • 11. Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici.

Harmonogram cvičení

 • 1. Rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje.
 • 2. Převýšení koleje, vzestupnice, návrh délky přechodnice. Zadání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati
 • 3. Výpočet vytyčovacích parametrů oblouku s krajními přechodnicemi
 • 4. Inflexní motiv, složený oblouk, mezilehlá přechodnice
 • 5. Sklonové poměry
 • 6. Vypracování výkresů
 • 7. Odevzdání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati. Zadání projektu studie železniční trati
 • 8. Písemný test
 • 9. Hodnocení variant vedení trati
 • 10. Vypracování výkresů a zprávy
 • 11. Odevzdání projektu studie železniční trati, zápočet.
Geodézie ve stavebnictví, souřadnicové systémy v ČR, geodetické výpočty, úhlová a délková měření, výškové systémy a výšková měření, vytyčování staveb, přehled o mapových dílech v ČR
Mechanika zemin, klasifikace zemin pro inženýrské účely, smyková pevnost zemin, napětí v zemině.
Pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky.
Základní pojmy, dělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - terminologie, základní pojmy.

Základní literatura předmětu

Klimeš, F.: Železniční stavitelství I, SNTL Praha, 1978
Jirsák, Z.: Príručka na projektovanie železničných tratí a staníc, Alfa, Bratislava, 1979
Tyc, Kubát, Dostál, Havíř: Železniční stavby, Dh Press Bratislava, 1993
Plášek, O.: Železniční stavby. Návody do cvičení, CERM, 2002
Coenraad Esveld: Modern Railway Track, MRT-Productions, 2001
kol.: British Railway Track, The Permanent Way Institution, 1993
Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby. Železniční svršek a spodek, CERM, 2004