English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBM01
NázevPozemní komunikace I
Course nameHighways I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantPetr Holcner

Obsahové informace

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací.
Směrové řešení, odvození přechodnic.
Výškové řešení, vlastnosti oblouků.
Historie a vývoj pozemních komunikací
Intenzity a kapacity komunikací.
Fyzikální předpoklady pohybu vozidel, vlastnosti vozového parku.
Ekonomika, bezpečnost, vnější účinky dopravy.

Úvod do silniční dopravy. Historický vývoj, současný stav a výhled silničních komunikací a silniční dopravy. Zpracování základní projektové dokumentace na úrovni studie. Trasa silniční komunikace a její prvky. Volba technické kategorie silničních komunikací, návrhové prvky směrového a výškového vedení trasy a šířkové uspořádání koruny silničních komunikací. Odvození minimálních návrhových hodnot. Přechodové křivky, klotoida a její výpočet. Směrový oblouk a jejich výpočet. Výpočet výškového řešení. Optimalizace trasy, vazba osy a nivelety, estetika návrhu. Silniční dopravní prostředky, jízdní odpory, dynamický faktor a interakce kola a vozovky. Hodnocení trasy silniční komunikace, posouzení návrhu a volba variantních řešení, ekologické posouzení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Síť pozemních komunikací a jejich vývoj.
 • 2. Vznik a vývoj dopravní poptávky, dopravní proud.
 • 3. Intenzita, kapacita, kategorie komunikací.
 • 4. Trasa silniční komunikace, zásady pro návrh a zásady pro vytyčování.
 • 5. Směrové oblouky, minimální poloměry, přechodnice.
 • 6. Výpočet a vytyčení klotoidických přechodnic.
 • 7. Symetrické oblouky.
 • 8. Nesymetrické a složené oblouky.
 • 9. Niveleta, zásady, návrh a výpočet výškového řešení.
 • 10. Návrh osy ve studii, ověření reálnosti návrhu.
 • 11. Šířkové uspořádání, vzorový příčný řez.
 • 12. Hodnocení variant návrhu.
 • 13. Silniční dopravní prostředky. Vztah kola a vozovky.

Harmonogram cvičení

 • 1. Kružnicové oblouky
 • 2. Klotoidické přechodnice
 • 3. Výpočet výškového oblouku
 • 4. Složené směrové oblouky
 • 5. Podélný profil - výpočet, výkres
 • 6. Zadání kompletního projektu
 • 7. Práce na projektu - návrh směrového řešení
 • 8. Práce na projektu - návrh výškového řešení
 • 9. Práce na projektu - příčné řezy
 • 10. Práce na projektu - podrobné příčné řezy
 • 11. Práce na projektu - přenesení podrobností z příčných řezů do situace a podélného profilu
 • 12. Multikriteriální analýza
 • 13. Kompletace projektu
Lineární algebra, derivace funkcí, základy deskriptivní geometrie - průměty křivek a prostorová geometrie, mechanika hmotného bodu, kinetická energie, práce a výkon.

Základní literatura předmětu

Krajčovič Marián, Jůza Petr, Holcner Petr, Řezáč Miloslav: Silnice a dálnice I - Návody na vypracování cvičení, VUT v Brně, 2001
Transportation Research Board: Highway Capacity Manual 2000; Metric Version, Transportation Research Board; ISBN 0-309-06681-6 , 2000
Roger Brockenbrough : Highway Engineering Handbook 2ND Edition, McGraw-Hill Professional Publishing; ISBN: 007140080x , 2003
Krajčovič Marián a kol.: Dopravní stavby I., VUT Brno, FAST, 1998
A.S. Narasimha Murthy, R. Henry Mohle: Transportation Engineering Basics, American Society of Civil Engineers; ISBN: 0-7844-0464-X, 2001
Petr Holcner: BM01 Pozemní komunikace I. modul 01, FAST VUT v Brně, 2005
Petr Holcner: BM01 Pozemní komunikace I. modul 02, FAST VUT v Brně, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: , ,
AASHTO: A Policy on Geometric design of Highways and Streets, American Association of State Highway and Transportation Officials, 1990
Krajčovič Marián, Jůza Petr: Dopravní stavby I. - návody na cvičení, VUTIUM, 1998
Chochol Štefan, Lehovec František, Pošvář Jiří, Rondoš Ľudovít: Cesty a diaľnice I - projektovanie, Alfa Bratislava, 1989
Robert Genat : Road Construction, Motorbooks International , 1995
 • webová stránka předmětu: http://www.fce.vutbr.cz/PKO/holcner.p/BM01/BM01prednAotazky_2016.htm

WWW stránka předmětu

http://www.fce.vutbr.cz/PKO/holcner.p/BM01/BM01prednAotazky.htm