English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBM002
NázevPozemní komunikace 2
Course nameRoads 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemních komunikací
GarantMichal Radimský

Obsahové informace

Silniční síť ČR.
Návrh trasy pozemních komunikací.
Směrové a výškové řešení, příčné uspořádání, klopení.
Zemní práce, kubatury.
Odvodnění.
Křižovatky.


Úvod do dopravy. Zpracování základní projektové dokumentace. Trasa pozemní komunikace a její prvky. Návrhové kategorie pozemních komunikací, návrhové prvky směrového a výškového vedení trasy a šířkové uspořádání koruny. Optimalizace trasy, vazba osy a nivelety, estetika návrhu. Hodnocení trasy pozemní komunikace, posouzení návrhu a volba variantních řešení, bezpečnosti a ekologické posouzení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Síť pozemních komunikací a jejich vývoj.
 • 2. Trasa pozemní komunikace, návrhové kategorie.
 • 3. Směrové vedení trasy.
 • 4. Výškové vedení trasy, klopení.
 • 5. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice.
 • 6. Odvodnění pozemních komunikací.
 • 7. Propustky.
 • 8. Křižovatky I.
 • 9. Křižovatky II.
 • 10. Objekty na pozemních komunikacích.
 • 11. Bezpečnostní zařízení.
 • 12. Bezpečnost a životní prostředí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Programy pro projektování.
 • 2. Směrové řešení.
 • 3. Výškové řešení.
 • 4. Příčný řez, klopení.
 • 5. Odvodnění.
 • 6. Zadání kompletního projektu.
 • 7. Křižovatka, křížení.
 • 8. Zemní práce, kubatury.
 • 9. Multikriteriální hodnocení variant.
 • 10. Průvodní a technická zpráva
 • 11. Práce na projektu
 • 12. Práce na projektu
 • 13. Práce na projektu
Návrh trasy pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ,
: ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ,
: TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, ,