English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL053
NázevBetonové konstrukce 3
Course nameConcrete structures 3

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantMiloš Zich

Obsahové informace

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti speciálních témat navrhování a realizace betonových konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu (základové konstrukce, betonové nádrže, zásobníky,potrubí).
Interakční modely systému základová půda - základ - nadzákladová konstrukce. Plošné základy - podrobný návrh základových patek, pasů roštů a desek. Patky montovaných konstrukcí. Základy prstencové a skořepinové. Krabicové a masivní blokové základy. Hlubinné základy - piloty, skupiny pilot, patky nad pilotami. Betonové podzemní stěny nekotvené a kotvené. Spouštěné studny a kesony. Dynamicky namáhané základy. Návrh základů v prolukách a ve zvláštních podmínkách. Vybrané konstrukce inženýrských staveb - zásobníky (bunkry a sila), vodojemy, nádrže, potrubí a kanály. Zásady navrhování objektů a základů na poddolovaném území.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základová konstrukce jako součást širšího spolehlivostního systému „základová půda – základ – nadzemní konstrukce“. Výsledky inženýrsko geologického průzkumu. Spolehlivost základů. Mezní stavy únosnosti základové půdy a základových konstrukcí.
 • 2. Interakční modely systému základová půda - základ - nadzákladová konstrukce. Úplná a zjednodušená interakční soustava. Modelování podloží a základových konstrukcí. Program Soilin.
 • 3. Plošné základy. Rozdělení kontaktního napětí v základové spáře. Podrobný návrh základových patek z prostého betonu a z železobetonu. Podrobný návrh rovnoměrně tlačených pasů.
 • 4. Plošné základy. Podrobný návrh pasů, roštů pod sloupy, základové desky.
 • 5. Plošné základy. Patky montovaných konstrukcí (kalichová patka) - podrobný návrh. Základy prstencové a skořepinové. Krabicové a masivní blokové základy.
 • 6. Hlubinné základy. Mezní stavy základové půdy a betonového tělesa piloty. Pilotové základy - skupiny pilot, patky nad pilotami. Betonové podzemní stěny nekotvené a kotvené.
 • 7. Dynamicky namáhané základy. Odezva strojů na účinky dynamického zatížení.
 • 8. Zakládání v prolukách a ve zvláštních podmínkách. Základové konstrukce při rekonstrukcích a přestavbách.
 • 9. Navrhování zásobníků (bunkry a sila) - konstrukční uspořádání, tlaky náplně, principy řešení. Dimenzování a vyztužování jednotlivých prvků zásobníků.
 • 10. Navrhování pravoúhlých a rotačně symetrických nádrží. Vodojemy.
 • 11. Navrhování potrubí a kanálů. Zásady navrhování objektů a základů na poddolovaném území.

Harmonogram cvičení

 • 1. Základová patka – 1. geotechnická kategorie – zadání příkladu, výpočet zatížení.
 • 2. Základová patka – 2. geotechnická kategorie – mezní stav únosnosti základové půdy.
 • 3. Základová patka – 2. geotechnická kategorie – mezní stav použitelnosti (sedání).
 • 4. Základová patka – dimenzování na ohyb a protlačení.
 • 5. Základový pas – zadání příkladu, řešení zjednodušenými metodami.
 • 6. Základový pas – řešení na Winklerově podloží.
 • 7. Základová deska – zadání příkladu, zatížení, řešení jako obrácený strop.
 • 8. Základová deska – řešení s iterací se zeminou.
 • 9. Pilotový základ – zadání příkladu, posudek patkového pilotového roštu.
 • 10. Pilotový základ – posudek piloty z betonářského hlediska.
 • 11. Odevzdání projektu. Zápočet.
geotechnika, stavební mechanika, pružnost, navrhování betonových prvků a konstrukcí

Základní literatura předmětu

ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUT, 1999
BOWLES, Joseph. E: Foundation Analysis and Design, McGraw-Hill, 1996
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: CERM, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BRADÁČ, Jiří: Základové konstrukce, Brno: VUT, 1995
BAŽANT, Zdeněk: Methods of Foundation Engineering, Praha: Academia, 1979