English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL012
NázevBetonové mosty 1
Course nameConcrete bridges 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantJiří Stráský

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost o základních principech navrhování mostů. Schopnost navrhovat základní typy betonových deskových mostů. Schopnost navrhovat základní typy betonových trámových mostů. Znalost a dovednost v navrhování spodní stavby mostů. Znalost a dovednost v navrhování příslušenství mostů.
Význam a vývoj mostního stavitelství. Materiály pro stavby mostů a jejich vlastnosti. Zásady navrhování mostů, jejich prostorová úprava a zatížení.
Mosty kamenné, cihelné a z prostého betonu. Propustky. Deskové mosty kolmé, šikmé a nepravidelné. Rozpěrákové působení. Desky z předpjatého betonu sestavené z prefabrikovaných prvků. Zásady navrhování základních typů trámových mostů.
Mostní příslušenství. Mostní závěry, ložiska a vybavení. Spodní stavba mostů, stavební úpravy za opěrou.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod. Vývoj mostního stavitelství. Základní pojmy. Rozdělení mostů. Hlavní části mostů. Prostorová úprava.
 • 2. Zatížení. Materiály pro stavby mostů a jejich vlastnosti. Zásady navrhování mostů a nosné konstrukce.
 • 3. Mosty kamenné, cihelné a z prostého betonu. Propustky - typy, zatížení, dimenzování.
 • 4. Deskové mosty - konstrukční uspořádání, statické působení.
 • 5. Desky kolmé, šikmé a nepravidelné. Přesné a přibližné metody výpočtu desek. Rozpěrákové působení.
 • 6. Desky z předpjatého betonu sestavené z prefabrikovaných prvků - výztuž, předpínání, metody výpočtu.
 • 7. Zásady navrhování základních typů monolitických trámových mostů.
 • 8. Zásady navrhování základních typů trámových mostů z prefabrikovaných prvků.
 • 9. Příslušenství silničních a železničních mostů. Izolace. Chodníky a římsy. Záchytné bezpečnostní zařízení.
 • 10. Mostní závěry. Odvodnění. Ložiska ocelová, betonová, elastomerová a kombinovaná.
 • 11. Spodní stavba - opěry, křídla a mezilehlé podpěry. Izolace a povrchová úprava. Úložný práh. Úprava za opěrou.

Harmonogram cvičení

 • 1. Železobetonový most: Návrh a posouzení nosné konstrukce deskového mostu: návrh mostního objektu, prostorové uspořádání, osazení do terénu, svršek, uložení a vybavení.
 • 2. Zatížení (stálé a proměnné – svislé pohyblivé), výpočet statických veličin zjednodušenou metodou (metoda spolupůsobící šířky), kombinace statických veličin.
 • 3. Dimenzování pro mezní stav únosnosti – materiály, krytí a návrh výztuže, posouzení na ohyb, posouzení na smyk, návrh příčné výztuže, kotvení výztuže.
 • 4. Posouzení pro mezní stavy použitelnosti – omezení napětí, omezení trhlin, omezení průhybu.
 • 5. Výkresy dispozičního řešení a výztuže.
 • 6. Spodní stavba mostu: Návrh a posouzení opěry – únosnost, stabilita, zavěšené křídlo.
 • 7. Úložný práh, závěrná zeď.
 • 8. Konstrukční prvky umožňující dilataci nosné konstrukce mostu: Výpočet dilatací, návrh prvků, nastavení prvků pro různé montážní teploty.
 • 9. Most z podélných předpjatých dílců: Návrh konstrukce, zatížení, příčné spolupůsobení nosníků, statické veličiny, princip dimenzování, zásady vyztužování.
 • 10. Závěrečná korekce.
 • 11. Odevzdání projektu. Zápočet.
navrhování pozemních komunikací, navrhování betonových konstrukcí, předpjatý beton

Základní literatura předmětu

SEČKÁŘ, Milan: Betonové mosty I, Brno: VUT, 1998
MENN, Christian: Prestressed Concrete Bridges, Birkhäuser Verlag, 1991
NEČAS, Radim, KOLÁČEK, Jan, PANÁČEK, Josef: Betonové mosty I. Zásady navrhování (studijní opora, ESF), Brno: VUT, 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JANDA, Lubor, KLEISNER, Zdeněk a ZVARA, Jozef: Betonové mosty, Praha: SNTL, 1988
HEWSON, Nigel R: Prestressed Concrete Bridges: Design and Construction, London: Thomas Telford Publishing, 2003
ŠAFÁŘ, Roman, KUKAŇ, Vlastimil, DRAHORÁD, Michal, FOGLAR, Marek: Betonové mosty 1. Přednášky, Praha: ČVUT, 2010
HOLST, Karl, Heinz a HOLST, Ralph: Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton, Berlin: Ernst und Sohn, 2004