English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL009
NázevBetonové konstrukce 2
Course nameConcrete structures 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantPetr Štěpánek

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Osvojení znalostí o lokálně podepřených monolitických železobetonových deskách. Osvojení znalostí o navrhování a specifickém působení montovaných betonových konstrukcí. Schopnost porozumět chování předpjatých betonových konstrukcí. Znalost o navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb.
Monolitické železobetonové desky působící ve dvou směrech podepřené lokálně.
Montované konstrukce - haly, skelety, objekty z plošných a prostorových dílců, typy dílců, skladba a detaily spojení. Výpočty montovaných konstrukcí a dílců, spojovacích prvků, úchytů a závěsných ok. Prostorová tuhost. Speciální dílce a konstrukce. Navrhování a použití spřažených konstrukcí u objektů pozemních staveb.
Vybrané konstrukce inženýrských staveb - zásobníky a nádrže. Principy navrhování prvků z předpjatého betonu.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2. Lokálně podepřené monolitické železobetonové desky - uspořádání, statické působení, zjednodušený výpočet, dimenzování na ohyb. Protlačení desky, různé typy hlavic. Mezní stavy použitelnosti. Vyztužování.
 • 3.-4. Halové systémy, rozdělení, konstrukční uspořádání, zatížení. Prvky montovaných hal, jejich styky a použití. Prostorová tuhost. Vazníkové a bezvazníkové haly - výpočet. Navrhování a vyztužování prvků a jejich styků.
 • 5.-6. Montované patrové skelety, konstrukční řešení, prvky a jejich styky. Základní principy výpočtu. Vliv tuhosti styků na chování skeletů. Únosnost styků. Působení stropních tabulí. Stabilita a tuhost s a bez ztužujících prvků.
 • 7. Panelové soustavy, konstrukční řešení, výpočtová schémata. Dimenzování jednotlivých dílců a jejich styků.
 • 8. Zajištění tuhosti panelových objektů. Výpočet ztužujících prvků. Prostorové soustavy.
 • 9. Speciální dílce a konstrukce. Konstrukční řešení a zásady navrhování základů montovaných objektů.
 • 10. Spřažené konstrukce. Dílce ve stádiu výroby, dopravy a montáže. Úchyty a závěsná oka. Montážní stádia.
 • 11.-12. Navrhování zásobníků (bunkry a sila) a nádrží - zatížení, výpočet, dimenzování a vyztužování.
 • 13. Navrhování prvků z předpjatého betonu - podstata, materiály, předpětí a jeho změny, principy návrhu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Lokálně podepřená stropní deska - předběžný návrh rozměrů, schematický výkres tvaru konstrukce, výpočet zatížení, zatěžovací stavy pro vybranou vnitřní část konstrukce zadaného objektu.
 • 2. Výpočet statických veličin na vybrané části konstrukce zjednodušenou metodou (metodou součtových momentů popř. s ověřením metodou náhradních rámů), kombinace zatížení.
 • 3. Dimenzování části desky na ohyb.
 • 4. Dimenzování desky na protlačení (pro vnitřní sloup).
 • 5. Dimenzování – dokončení, mezní stavy použitelnosti (princip), schematický výkres výztuže dimenzované části desky.
 • 6. Korekce.
 • 7. Montovaná vazníková hala – schematický výkres skladby konstrukce haly, výpočet zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní příčný rám.
 • 8. Výpočet statických veličin pro vnitřní příčný rám, kombinace účinků zatížení.
 • 9. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu.
 • 10. Korekce.
 • 11. Ověření sloupu pro stádia výroby, přepravy a montáže, schéma výztuže sloupu, návrh montážních úchytů sloupu a střešního vazníku.
 • 12. Závěrečná korekce.
 • 13. Odevzdání elaborátů. Zápočet.
stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků, navrhování prutových a plošných betonových konstrukcí
Literatura není u předmětu zadána