English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL008
NázevBetonové konstrukce (M)
Course nameConcrete structures (M)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantIvana Laníková

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství. Schopnost porozumět chování plošných betonových konstrukcí. Znalost navrhovat železobetonové prutové konstrukce. Znalost navrhovat jednodušší základové konstrukce. Schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce. Schopnost porozumět zásadám chování předpjatých konstrukcí.
Železobetonové nosné konstrukce pozemních staveb. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních budov. Monolitické skeletové konstrukce. Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu a lokálně. Základové konstrukce.
Předpjatý beton - podstata, materiály, technologie výroby, zásady navrhování, předpětí a jeho změny, mezní stavy porušení a použitelnosti. Montované konstrukce a zvláštnosti v jejich navrhování. Vybrané konstrukce inženýrských staveb. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Dilatační celky a spáry.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - uspořádání, zatížení, prostorová tuhost, stropní tabule, návrh rozměrů, statické řešení, redukce a redistribuce sil, uspořádání výztuže, konstruktivní zásady.
 • 3. Konstrukce monolitických železobetonových hal.
 • 4.-5. Železobetonové desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu a podepřené lokálně.
 • 6. Základové konstrukce - patky, pásy, rošty, desky.
 • 7. Předpjatý beton - podstata, materiály, technologie výroby, zásady navrhování.
 • 8. Předpětí a jeho změny, mezní stavy porušení a použitelnosti.
 • 9. Montované nosné konstrukce hal a budov - navrhování a vyztužování, stabilita a tuhost objektu.
 • 10. Zvláštnosti v navrhování montovaných konstrukcí - vliv výroby, dopravy a montáže, navrhování styků, úchytů a závěsných ok, působení v montážním stádiu.
 • 11.-12. Zásady navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb - zásobníky, sila, nádrže, opěrné zdi.
 • 13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Dilatační celky a spáry.

Harmonogram cvičení

 • 1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám.
 • 2. Výpočet statických veličin na rámu.
 • 3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení.
 • 4. Dimenzování příčle na ohyb.
 • 5. Dimenzování příčle na smyk (třmínky, popř. i ohyby).
 • 6. Rozdělení materiálu příčle. Korekce.
 • 7. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu.
 • 8. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem.
 • 9. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce.
 • 10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže.
 • 11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže.
 • 12. Závěrečná korekce.
 • 13. Odevzdání projektu. Zápočet.
stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Základní literatura předmětu

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, New York: McGraf-Hill, 2009
ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUTIUM, 1999
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: CERM, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

GRENČÍK, Ľudovít et al: Betónové konštrukcie pre inžinierske a vodohospodárske stavby. Časť 2 B, Bratislava: ALFA, 1986
COLLINS, Michael P. a MITCHELL, Denis: Prestressed Concrete Structures, New Jersey: Prentice Hall, 1991