English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL005
NázevBetonové konstrukce 1
Course nameConcrete structures 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantIvailo Terzijski

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství. Schopnost pomocí jednoduchých postupů verifikovat výstupy z PC a moderního software. Schopnost porozumět chování plošných betonových konstrukcí. Znalost navrhovat železobetonové prutové konstrukce. Znalost navrhovat základové konstrukce. Schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.
Železobetonové monolitické skeletové konstrukce - jedno a vícepodlažní rámové konstrukce a jejich prvky. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí – základová patka, pás, rošty.
Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu. Kruhové a mezikruhové desky. Roštové a kazetové stropy. Stěnové nosníky prosté a spojité.
Pracovní a dilatační spáry v betonových konstrukcích. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - uspořádání, zatížení, návrh rozměrů, zajištění prostorové tuhosti.
 • 2. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - statické řešení, redukce a redistribuce statických veličin.
 • 3. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - detaily uspořádání výztuže, konstruktivní zásady.
 • 4.-5. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti - omezeni napětí, trhliny, přetvoření.
 • 6.-7. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí - patka vyztužená a nevyztužená, pásy a rošty.
 • 8. Jednopodlažní skeletové konstrukce – příčel lomený a obloukový, krátká konzola.
 • 9. Desky působící ve dvou směrech podepřené po obvodu - konstrukční uspořádání, statické působení, výztuž.
 • 10. Spojité obousměrně vyztužené desky - princip řešení, úpravy vyztužení. Desky podepřené na části obvodu.
 • 11. Posouzení desek působících ve dvou směrech podle mezních stavů použitelnosti. Desky obecných tvarů.
 • 12. Kruhové a mezikruhové desky. Roštové a kazetové stropy.
 • 13. Stěnové nosníky prosté a spojité. Dilatační a pracovní spáry v konstrukcích. Provádění a kontrola konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám.
 • 2. Výpočet statických veličin na rámu.
 • 3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení.
 • 4. Dimenzování příčle na ohyb a smyk (třmínky, popř. i ohyby).
 • 5. Rozdělení materiálu příčle. Korekce.
 • 6. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu.
 • 7. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem.
 • 8. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce.
 • 9. Mezní stavy použitelnosti – přetvoření, trhliny.
 • 10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže.
 • 11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže.
 • 12. Závěrečná korekce.
 • 13. Odevzdání projektu. Zápočet.
technická matematika, technická fyzika, stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Základní literatura předmětu

ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUTIUM, 1999
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: CERM, 2010
PROCHÁZKA, Jaroslav a ŠTEMBERK, Petr: Design Procedures for Reinforced Concrete Structures, Praha: ČVUT, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

McCORMAC, Jack C. a BROWN, Russell H: Design of Reinforced Concrete, Hoboken: John Wiley & Sons, 2009
NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, New York: McGraf-Hill, 2009