English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL003
NázevBetonové konstrukce (E)
Course nameConcrete structures (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantIvana Laníková

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství.
Schopnost porozumět chování plošných betonových konstrukcí.
Znalost navrhovat železobetonové prutové konstrukce.
Znalost navrhovat jednodušší základové konstrukce.
Schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.
Monolitické skeletové konstrukce.
Základové konstrukce – patky, pásy, rošty a desky.
Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně. Roštové a kazetové stropy. Stěnové nosníky.
Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.
Železobetonové zásobníky. Opěrné zdi.
Předpjaté konstrukce – podstata, materiály, rozdělení, způsoby vnesení předpětí do betonu.
Navrhování konstrukcí z vodostavebního betonu – nádrže, vodojemy a kanály.
Zásady navrhování zděných konstrukcí.
Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Monolitické skeletové konstrukce – zatížení a statické řešení.
 • 2. Monolitické skeletové konstrukce – zásady pro jejich vyztužování.
 • 3. Základové konstrukce – patky, pásy.
 • 4. Základové konstrukce – rošty a desky.
 • 5. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě.
 • 6. Desky působící ve dvou směrech – lokálně podepřené.
 • 7. Roštové a kazetové stropy.
 • 8. Stěnové nosníky.
 • 9. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.
 • 10. Železobetonové zásobníky. Opěrné zdi.
 • 11. Předpjaté konstrukce – podstata, materiály, rozdělení, způsoby vnesení předpětí do betonu.
 • 12. Navrhování konstrukcí z vodostavebního betonu – nádrže, vodojemy a kanály.
 • 13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám.
 • 2. Výpočet statických veličin na rámu.
 • 3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení.
 • 4. Dimenzování příčle na ohyb.
 • 5. Dimenzování příčle na smyk (třmínky, popř. i ohyby).
 • 6. Rozdělení materiálu příčle. Korekce.
 • 7. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu.
 • 8. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem.
 • 9. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce.
 • 10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže.
 • 11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže.
 • 12. Závěrečná korekce.
 • 13. Odevzdání projektu. Zápočet.
stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Základní literatura předmětu

ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUTIUM, 1999
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: CERM, 2010
BAŽANT, Zdeněk, MELOUN Vladimír a KLUSÁČEK, Ladislav: Betonové konstrukce IV. Montované konstrukce pozemních staveb, Brno: CERM, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NILSON, Arthur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, New York: McGraf-Hill, 2009
McCORMAC, Jack C. a BROWN, Russell H: Design of Reinforced Concrete, Hoboken: John Wiley & Sons, 2009