English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBL002
NázevBetonové konstrukce (K)
Course nameConcrete structures (K)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav betonových a zděných konstrukcí
GarantLadislav Klusáček

Obsahové informace

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství. Schopnost porozumět chování plošných betonových konstrukcí. Znalost navrhovat železobetonové prutové konstrukce. Znalost navrhovat jednodušší základové konstrukce. Schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.
Nosné konstrukce monolitických skeletových jedno a vícepodlažních budov. Základové konstrukce.
Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně (hřibové stropy, bezhřibové stropy, zvedané stropy). Roštové a kazetové stropy. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité. Opěrné zdi.
Zásobníky (bunkry a sila). Vodohospodářské konstrukce – žlaby, kanály, potrubí, nádrže a vodojemy.
Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - monolitické patrové rámy.
 • 3. Jednopodlažní monolitické rámy průmyslových hal.
 • 4. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
 • 5.-6. Plošné základy rámových budov - patky, pasy, rošty a desky. Hlubinné základy.
 • 7. Stropní konstrukce po obvodě podepřené.
 • 8. Stropní konstrukce bodově podepřené.
 • 9. Zvedané stropy. Roštové a kazetové stropy. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité.
 • 10. Zásobníky - bunkry a sila.
 • 11. Žlaby, nádrže a vodojemy.
 • 12. Kanály a potrubí. Opěrné zdi.
 • 13. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.

Harmonogram cvičení

 • 1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám.
 • 2. Výpočet statických veličin na rámu.
 • 3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení.
 • 4. Dimenzování příčle na ohyb a smyk (třmínky, popř. i ohyby).
 • 5. Rozdělení materiálu příčle. Korekce.
 • 6. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu.
 • 7. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem.
 • 8. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce.
 • 9. Mezní stavy použitelnosti – přetvoření, trhliny.
 • 10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže.
 • 11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže.
 • 12. Závěrečná korekce.
 • 13. Odevzdání projektu. Zápočet.
stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Základní literatura předmětu

ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové, Brno: VUTIUM, 1999
HASSOUN, Nadim M. a AL-MANASEER, Akthem: Structural Concrete: Theory and Design, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012
ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky, Brno: CERM, 2010
PROCHÁZKA, Jaroslav, ŠTEMBERK, Petr: Design Procedures for Reinforced Concrete Structures, Praha: ČVUT, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles: Design of Concrete Structures, New York: McGraf-Hill, 2009
ČÍRTEK, Ladislav: Betonové konstrukce (M). Modul M01 až M03 (studijní opora v elektronické podobě), Brno: VUT, 2010
McCORMAC, Jack C. a BROWN, Russell H: Design of Reinforced Concrete, Hoboken: John Wiley & Sons, 2009