English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ056
NázevVybrané statě z technologie stavebních hmot
Course nameSelected Chapters of Building Materials Technology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantJiří Bydžovský

Obsahové informace

Absolvent předmětu bude znát:
typy a vlastnosti surovin pro výrobu stavebních materiálů,
metody těžby surovin,
metody zpracování surovin,
postupy výroby základních typů stavebních materiálů,
metody zkoušení stavebních materiálů.
Volitelný předmět je podpůrným předmětem pro zpracování bakalářské práce. Posluchač si volí podle tématu zadání práce jeden ze dvou základních předmětů s technologickým nebo aplikačním zaměřením.
Předmět shrnuje dosavadní poznatky z hlavních procesů technologií výroby stavebních hmot a materiálů. Vlastnosti surovin, jejich úprava a zpracování, možnosti ekologického využívání průmyslových odpadů a druhotných surovin, hlavní chemicko-technologické procesy výroby stavebních látek, technické parametry strojně technologických zařízení, požadavky na technickou kontrolu technologických procesů a zkoušení produktů. Informace o aktuálních poznatcích vývoje a výzkumu v oblasti progresivních technologií výroby stavebních hmot, možnosti zvyšování efektivnosti procesů a zlepšování užitných vlastností výrobků.
Přednášková část je doprovázena cvičením, které má laboratorní i výpočtový charakter. V rámci praktických cvičení jsou také prováděny experimenty v souladu s platnými normativními dokumenty a legislativními předpisy v návaznosti na běžnou stavební praxi. S většinou laboratorních analýz se zde studenti setkávají poprvé.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu, základní pojmy.
 • 2. Suroviny pro výrobu stavebních hmot, rozdělení.
 • 3. Zdroje surovin, těžba, úprava, zpracování.
 • 4. Hlavní chemicko-technologické procesy výroby stavebních látek.
 • 5. Technické parametry strojně technologických zařízení.
 • 6. Požadavky na technickou kontrolu technologických procesů.
 • 7. Zkoušení produktů, metodiky, potřebné vybavení, vyhodnocení zkoušek.
 • 8. Aktuální legislativa o odpadech, současný stav produkce a zpracování odpadů. Zkoušení vlastností odpadů.
 • 9. Možnosti ekologického využívání průmyslových odpadů a druhotných surovin. Seznámení s již vyráběnými hmotami na bázi odpadů.
 • 10. Sledování trvanlivosti stavebních hmot s druhotnými surovinami.
 • 11. Aktuální poznatky vývoje a výzkumu v oblasti progresivních technologií výroby stavebních hmot.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní cvičení. Studenti jsou seznámeni s laboratorním řádem a BOZP. Jsou seznámeni s náplní cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu.
 • 2. Stanovení základních vlastností kameniva.
 • 3. Stanovení základních vlastností popílků.
 • 4. Stanovení granulometrie jemných částic laserovým granulometrem.
 • 5. Ekologické parametry druhotných surovin.
 • 6. Metody stanovení sypné, objemové a měrné hmotnosti.
 • 7. Zkoušení vápna a sádry.
 • 8. Vliv příměsí II. typu na vlastnosti cementových kompozitů.
 • 9. Exkurze
 • 10. Stanovení mikrostruktury materiálů.
 • 11. Zápočtový test, udělení zápočtu.
Základní přehled o surovinách a technologiích pro výrobu stavebních hmot.
Literatura není u předmětu zadána
 • Praktická cvičení viz www stránka předmětu.

WWW stránka předmětu

http://thd.awebdesign.cz/soubory/files/bj56_vybrane_state/bj56_sylabus_praktická_část_-_cvičení.pdf