English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBJ053
NázevTěžba a úpravnictví surovin (M)
Course nameMining and Preparation of Raw Materials (M)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantMarcela Fridrichová

Obsahové informace

Úspěšným absolvováním výuky předmětu studenti budou seznámení s historií i moderním vývojem těžby surovin pro průmyslovou výrobu obecně, zvláštní důraz je kladen na těžbu a následnou úpravu surovin pro stavebnictví. Zejména se jedná o tři směry, přírodní těžené kamenivo, drcené kamenivo a suroviny pro cementárny a vápenky. Dále se jedná o těžbu a základní úpravu keramických surovin a těžbu bloků pro architektonické využití ve stavebnictví. V druhé části předmětu jsou studenti seznámeni s úpravou surovin, zejména drcením, mletím a tříděním surovin. Na základě těchto nabitých znalostí jsou absolventi schopni:
• Popsat všechny základní technologie těžby surovin využívaných ve stavebnictví
• Orientovat se v možnostech využití trhacích prací nejen pro těžbu ale i ve stavebnictví
• Chápat základní technické problémy těžby a úpravy surovin před zpracováním na stavební výrobky,
• Popsat povinnosti těžebních organizací vůči státní správě, dotčeným subjektům v okolí těžebních závodů i možnosti a povinnosti související s rekultivací po těžbě a ochranou životního prostředí vůbec.
Specializovaný předmět zahrnuje oblast problematiky těžby, lomařství a úpravnictví nerostných surovin pro široké využití ve stavebnictví.
Úvodní část zahrnuje - technologické, fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin, rozdělení hornin podle posuzovacích kritérií, geologická průzkumná díla, moderní vyhledávací způsoby hornin, ochrana životního prostředí.
První oddíl dobývání surovin – uvádí se obecná pravidla lomařství platná pro otevření lomu podle pravidel Horního zákona, vypracování Plánu přípravy, otvírky a dobývání surovin, problematika rozpojování surovin, dobývací způsoby, způsoby rozpojování, řízení granulometrie rubaniny při odstřelu, nástin projektování vybraných druhů hromadných odstřelů i návrh dopravy surovin, pomůcky pro trhací práce, bezpečnostní předpisy. Těžba štěrkopísků pod vodou, těžba jílových a sprašových surovin pro cihlářský a keramický průmysl.
Oddíl úpravnictví nerostných surovin zahrnuje problematiku teorie zdrobňování kameniva, formulace zdrobňovací práce, účinnost zdrobňovacích efektů, Rittingerova, Kickova a Charlesova teorie energetické náročnosti zdrobňovacího procesu, klasické a speciální úpravnické postupy, pravidla přípravy suroviny pro keramickou výrobu. Mletí suroviny, cementu, uspořádání mlýnic. Teorie zdrobňování je budována současně s teorií třídění. Stať úpravnictví se uzavírá návrhem zdrobňovací linky a jednoduchými souvisejícími výkonovými a kapacitními kalkulacemi výrobního závodu. Kurz úpravnictví surovin je uzavřen teorií míšení (skladby) surovinových směsí podle klasického principu.
Návrh předmětu obsahuje přednáškovou část, cvičení zahrnuje řešení praktických výpočtově-projekčních zadání.

Harmonogram přednášky

 • 1. Využití nerostných surovin ve stavebnictví, ochrana životního prostředí
 • 2. Fyzikální a mechanické vlastnosti hornin, zkoušky kameniva, užitná vlastnost hornin a efektivnost dobývání
 • 3. Plán přípravy, otvírky a dobývání v lomu, chráněná území
 • 4. Dobývací prostor, zužitkování horniny, technologie dobývání surovin
 • 5. Zásoba surovin, skrývkové práce, dobývací způsoby hornin
 • 6. Hromadné odstřely, projekt odstřelu, pomůcky pro trhací práce
 • 7. Doprava rubaniny, vozový park, technologie úpravy
 • 8. Technologická úprava suroviny, zdrobňování, principy úpravnických zařízení
 • 9. Mlecí práce, mlecí křivka, efektivnost mlecího procesu
 • 10. Technologické parametry mlýnic, oběhové číslo, účinnost mletí
 • 11. Speciální úpravnické postupy, mikromletí, separace
 • 12. Třídění, separace suroviny, Recyklace stavebních materiálů, drcení a třídění. Rekultivace po těžbě. Náročnost primárních zdrojů a ochrana životního prostředí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní cvičení,
 • 2. Návrh a dimenze nakládání suroviny, rubaniny
 • 3. Návrh a dimenzování vnitřní dopravy
 • 4. Procvičení termínů a technicko geologických parametrů pro dimenzi odstřelů
 • 5. Dimenze komorového odstřelu
 • 6. Dimenze clonového odstřelu I
 • 7. Dimenze clonového odstřelu II
 • 8. Video ukázky využití trhacích prací pro těžbu surovin stavební práce a demolice
 • 9. Exkurze do lomu
 • 10. Ukázky rekultivací
 • 11. Zápočtový test,
 • 12. Kontrola protokolů, Udělování zápočtu
Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen pracovat se základními pojmy z oblasti všeobecné geologie a mineralogie.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Saples, P.: Crushing and Grinding, Minimise energy use, , Jupatthy, 2001
Hudson, T.L., Plumlee, F.: Minimg and the Environment, American Geol. Institute Virginia, 2002
Saples, P.: Crushing and Grinding, Minimise energy use, , Jupatthy, 2001
Hudson, T.L., Plumlee, F.: Minimg and the Environment, American Geol. Institute Virginia, 2002